Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup sprzętu komputerowego


    

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin,
pok. 337L III piętro, Tel. 091 422 10 55.
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zakup sprzętu komputerowego” (Kod CPV 30213000-5, 30231250-4)
 
1) Termin realizacji do 28 grudnia 2006 r.
2) Kryteria oceny ofert – cena 100%.
3) Oferta nie musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w SIWZ.
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 337L III piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp.
5) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 337L - sekretariat Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
6) Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2006r o godzinie 10:00.
7) Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2006r o godz.10:15 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 336.
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, termin wykonania 7 dni.
9) Zamawiający nie wymaga wadium.
10) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

    


 

  SIWZ   - pobierz klikając

Załacznik 1  - pobierz klikając

Załacznik 2  - pobierz klikając

Załacznik 3  - pobierz klikając

Załącznik 4 - pobierz klikając


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie
informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„zakup sprzętu komputerowego”
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła :
 
- grupie A firma:
BACKUP Szczecin, ul. Krzywoustego 56/2
za cenę 8 730zł,
 
- grupie B firma:
PcBig Komputery Paweł Górny Szczecin, ul. Rożnowska 1
za cenę 8 064,20zł.
 
 
 

    


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/30
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2006/11/30, odpowiedzialny/a: Cehak Maciej, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:49:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:49:21 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2006/12/11 15:16:42 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2006/12/11 15:15:46 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2006/12/07 11:55:26 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2006/12/01 08:06:51 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2006/11/30 14:06:44 nowa pozycja