Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Stróżowanie oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9.


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„STRÓŻOWANIE ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH
W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE
PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 2 I UL. CZESŁAWA 9”.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- stróżowanie,
- utrzymanie czystości terenów zewnętrznych,
- pielęgnacja zielenie (w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Czesława 9)
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
• część I – obsługa nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego 2
• część II – obsługa nieruchomości położonej przy ul. Czesława 9.
2. W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) stróżowania,
utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni,
2) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
3) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
4) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
5) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
6) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
7) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,
3. W przypadku organizacyjnej zmiany formy prawnej Zakładu zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartej umowy w zakresie podmiotu zamawiającego.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
CPV: 98.34.11.30-5 - usługi stróżowania
CPV: 90.60.00.00-3 - usługi porządkowo-sanitarne oraz podobne świadczone na terenach miejskich lub wiejskich
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Celem wykazania, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie winien jest wykazać – na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 – iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jedną pracę polegającą na stróżowaniu, dozorze lub ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 40 tys. zł. brutto,
- co najmniej jedną pracę polegającą na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych,
- co najmniej jedną pracę polegającą na pielęgnacji zieleni (tylko dla obiektu położonego przy ul. Czesława 9),
W przypadku składania oferty na obie części wykonawca winien wykazać min. po 1 pracy we wskazanych zakresach, osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał należycie przynajmniej 1 pracę (osobno dla każdego elementu w danej części zamówienia).
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy w jednej wykazanej pracy zawierać się będą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (sprzątanie wewnątrz, na zewnątrz, pielęgnacja zieleni). W przypadku tak wykazanej usługi Wykonawca winien podać, jaka wartość wynagrodzenia brutto przypada na każdy z elementów.
Każda wykazana usługa musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane usługi bez załączonych referencji lub innych dokumentów stwierdzających jednoznacznie należyte wykonanie zamówienia oraz termin wykonania, nie będą przez zamawiającego uwzględnione.
c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł. (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń) W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach oraz przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 7, metodą spełnia/nie spełnia.
9. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 4 SIWZ),
3) oświadczenie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ - wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
10. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
11. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 17.11.2010 r. do godz. 10:00.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
15. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.
16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP w dniu 9 listopada 2010 r.
Szczecin, dnia 9.11.2010 r.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                                                                            Szczecin, dnia 1 grudnia 2010 r.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

STRÓŻOIWANIE, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENU ZEWNĘTRZNEGO
WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ZILENI W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W SZCZECINIE PRZY UL STARZYŃSKIEGO 2 I UL. CZESŁAWA 9

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dla nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego 2 wybrano ofertę nr 6:
DEWA S.C.
ul. Mieszka I 73
70 – 111 Szczecin
dla nieruchomości położonej przy ul. Czesława 9 wybrano ofertę nr 6:
DEWA S.C.
ul. Mieszka I 73
70 – 111 Szczecin
UZASADNIENIE:
Oferty ww. firmy są najkorzystniejsze. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów (100), zgodnie z przyjętym w postępowaniu kryterium ceny.

W postępowaniu oferty złożyły nw. firmy:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Adres wykonawcy Cena
Starzyńskiego 2 Liczba punktów
Cena
Liczba punktów

1 ANTEMA Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 8a
58-506 Jelenia Góra 6.720,84 72,28 6.040,77 54,75
2 CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20 b
60-542 Poznań 8.534,36 56,92 6.476,42 51,06
3 TOMEX Anna Rudnicka ul. Boh. W-wy 34-35
70-340 Szczecin 5.225,00 92,97 4.350,00 76,02
4 CODAR SECURITY Sp. z o.o. pl. Wolności 2/1
74-200 Pyrzyce 5.177,00 93,83 3.740,00 88,42
5 MSU Zakład Pracy Chronionej ul. Santocka 44
71-071 Szczecin 7.104,31 68,38 6.012,80 55,00
6 DEWA S.C. ul. Mieszka I 73
70-111 Szczecin 4.857,80 100,00 3.307,08 100,00
7 EKOTRADE Sp. z o.o. al. 3 Maja 22
70-215 Szczecin 7.095,14 68,47 - -

Umowa zawarta zostanie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy.
 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin: Stróżowanie, utrzymanie czystości terenu zewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9
Numer ogłoszenia: 416602 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361992 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stróżowanie, utrzymanie czystości terenu zewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 1) stróżowania, utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni, 2) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego, 3) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia, 4) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi, 5) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług, 6) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług, 7) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.30-5, 90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: STRÓŻOWANIE ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DEWA S.C., ul. Mieszka I 73, 70-111 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6982,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4857,80

Oferta z najniższą ceną: 4857,80 / Oferta z najwyższą ceną: 8534,36

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: STRÓŻOWANIE ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. CZESŁAWA 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DEWA C.C., ul. Mieszka I 73, 70-111 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6192,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3307,08

Oferta z najniższą ceną: 3307,08 / Oferta z najwyższą ceną: 6476,42

Waluta: PLN.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/11/09
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/11/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:42:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:42:05 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/22 11:43:54 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/01 08:01:38 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/11/09 08:37:58 nowa pozycja