Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa nabiału i przetworów mlecznych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie


 

GMINA MIASTO SZCZECIN - MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

zakład budżetowy

OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „AGAWA”

UL. ŚLISKA 5

72-330 MRZEŻYNO

TEL/FAX 091 3866-135     091 38 66-035

OWRAGAWA@WP.PL

Ogłasza przetarg nieograniczony

na

„ Dostawę mleka i przetworów mlecznych  

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest - dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA” w Mrzeżynie, ul. Śliska  5.
 2. Kod CPV: CPV     15.50.00.00-3
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędna wiedzę o doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 15.10. 2009 r.

7.   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl. Ponadto siwz można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego: w Biurze Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego „AGAWA” ul. Śliska 5, 72-330 Mrzeżyno, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
 2. Wymagane dokumenty:

a)      oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e)      Ponadto wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty:

-          ofertę cenową,

-          pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w przypadku składania ofert wspólnej.

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 3. Termin złożenia pisemnej oferty, według formularzy określonych w siwz, do dnia 23.04.2009 roku, do godz. 9.00 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2009 r. o godz. 9.30 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie

 

 

 

Szczecin, dnia 15.04.2009 roku                                            


SIWZ

Załączniki:

- 1

- 1a

- 2

- 3Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Mrzeżyno, dnia  24.04.2009 roku

Postępowanie  Nr  MZOG/ZP/12/2009

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Szanowni Państwo,

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w trybie przetargu nieograniczonego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „ Dostawę mleka i przetworów mlecznych ”  zostały  złożone 3 oferty.

 

1.            Oferta Nr 1          Hurtownia Wielobranżowa „Rojan”

Ząbrowo  30

78-120      Gościno

 

Cena brutto oferty wynosi:               74.906,50 zł                       

Słownie: siedemdziesiąt  cztery  tysiące dziewięćset  sześć złotych  50/100   

 

2.            Oferta Nr 2          Handel Obwoźny Hurt - Detal

                                               Art. Spożywczo-Przemysłowe         

Andrzej Cyganek

ul. Siedmiogóra 43

64-700  Czarnków

 

Cena brutto oferty wynosi:               74.681,40 zł                       

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych   40/100   

 

                              

3.            Oferta Nr 3          „Lech” Spółka Z O.O.

ul. Rybacka  11B

78-100   Kołobrzeg

 

Cena brutto oferty wynosi:               67.016,49 zł                       

Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych  49/100   

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano  ofertę nr 3,  którą złożyła firma:

 

Oferta Nr 3                          „ Lech ” Spółka Z O.O.

ul. Rybacka  11B

78-100   Kołobrzeg

 

 

Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ zawierała najniższą cenę wykonania zamówienia publicznego na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

Szczecin, dnia 12 maja 2009 r.

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Zamawiający:   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą                  w Szczecinie przy ul. Czesława 9

                           Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Agawa

                           ul. Śliska 5, Mrzeżyno

 

 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa mleka i przetworów mlecznych

 

Wartość przetargu:  mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na „Dostawę mlekai przetworów mlecznych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie” zamawiający zawarł – w dniu 5 maja br. – umowę z:

 

LECH Sp. z o.o.

ul. Rybacka 11b

78 – 100 Kołobrzeg

 

cena brutto oferty: 67.016,49 zł

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

     

 

 

 

                                  

  

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/04/15
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem