Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla OWR Agawa w MrzeżynieGMINA MIASTO SZCZECIN - MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
Zakład Budżetowy
OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „AGAWA”
UL. ŚLISKA 5
72-330 MRZEŻYNO

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późń. zmianami)

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych
na
„ Zakup i dostawę artykułów spożywczych ”

1. Przedmiotem zamówienia jest – zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA” w Mrzeżynie, ul. Śliska 5.
2. Kod CPV: CPV 15.00.00.00-8
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.10.2010 r.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
b) aktualny odpis z właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
2) spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Celem potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie składa pełnomocnik w imie-niu wykonawców składających ofertę wspólną .
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału, złożonych przez wykonawców metoda spełnia / nie spełnia.
8. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 i 4 SIWZ)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ – wskazujące część zamówienia której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
9. Kryterium oceny ofert - cena 100 %
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl. Ponadto siwz można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego: w Biurze Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego „AGAWA” ul. Śliska 5, 72-330 Mrzeżyno, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 29.04.2010 r., do godz. 9.00 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2010 r. o godz. 9.30 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie.
14. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Jolanta Kamińska, tel. 0 91 38 66-135, Biuro Ośrodka, w godzinach 8.00-14.00Szczecin, dnia 21.04.2010 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


O G Ł O S Z E N I E

O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA POTRZEB OWR ‘’AGAWA” W MRZEŻYNIE”

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu złożono dwie oferty cenowe.

Oferta nr 1
F.H.U „CHEM-AJ” S.C.
Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
ul. Starkiewicza 1A
70-112 Szczecin
z ceną brutto zamówienia 55.067.33 zł
ilość uzyskanych punktów – 100

Oferta nr 2
„LECH” Spółka z o.o.
ul. Rybacka 11B
78-100 KOŁOBRZEG
z ceną brutto zamówienia- 55.306.65 zł
ilość uzyskanych punktów - 99

W wyniku prowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta numer 1.
Wykonawcy spełniali wszystkie warunki określone w SIWZ. 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie
Numer ogłoszenia: 146992 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91401 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU CHEM-AJ S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Truskawka, ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 55067,33

Oferta z najniższą ceną: 55067,33 / Oferta z najwyższą ceną: 55306,65

Waluta: PLN.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/04/21
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej - OWR Agawa w Mrzeżynie, wytworzono: 2010/04/21, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:39:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:39:58 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/05/27 13:26:16 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/05/10 14:02:39 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/04/21 13:47:29 nowa pozycja