Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcącycj Nr 3 w Szczecinie


Szczecin: Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 295868 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blekitna.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie. Zakres zgodnie z kalkulacją cenową stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.blekitna.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Orawska 1 70-131 Szczecin pok nr 210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 09:15, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Orawska 1 70-131 Szczecin pok nr 210.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

 


 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym      w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę mięsa, wędlin, drobiu       i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informuje, iż                          w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Nazwa (firma):  „Madar” Dariusz Watral

Siedziba i adres:        Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ocenianego kryterium – ceny (100% znaczenia kryterium).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:

1

„BYK” SPÓŁKA JAWNA         Dariusz Osiniak,                        Jacek Malinowski

ul. Welecka 38, Mierzyn,            72-006 Szczecin

94,24

2

Hurtownia Wielobranżowa „Rojan”  Sp.J.,                       J.Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

97,34

4

„Lech” Spółka z o.o.

 

ul. Rybacka 11 B, 78-100 Kołobrzeg

84,06

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję, iż umowa w spawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faxem).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

amieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295868 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa mięsa, wędlin,drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa mięsa, wędlin,drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MADAR Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150046,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 137874,00

 • Oferta z najniższą ceną: 137874,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164013,20

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/07/25
IV
udostępnił: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, Szczecin 70-131., wytworzono: 2013/07/25, odpowiedzialny/a: Beata Dec, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:26:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:26:04 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/09/10 10:35:57 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/08/14 12:30:12 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/07/25 15:10:43 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/07/25 14:01:02 nowa pozycja