Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykuów żywnościowych


Szczecin: Zakup i dostawa artykułów zywnościowych dla Zespołu Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 399110 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja , ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4333504 w. 114, faks 091 4489541.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=8351D32CD8B24390B567F6DC747290CE

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów zywnościowych dla Zespołu Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy artykułów żywnościowych a) produkty mleczarskie. b) produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne c) warzywa i owoce świeże.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. kalkulacje cenowe od 1A do 1C w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz) 4. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców ) 5. W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 15 pkt 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=8351D32CD8B24390B567F6DC747290CE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie. ul Sowińskiego 3. Kontakt Emilia Drążek 91 4333504 wew 114. pok nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie. ul Sowińskiego 3. Sekretariat pok nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa produktów mleczarskich.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: warzywa i owoce świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


1. Siwz - siwz

2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa

3. Załącznik 1a - produkty mleczarskie

4. Załącznik 1b - produkty zwierzęce

5. Załącznik 1c - owoce i warzywa

6. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik nr 4 - wzór umowy


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 ul. gen. Sowińskiego 3 70-236 Szczecin zgodnie z art. 92 Ustawy z 29.01.2004 Prawa Zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę art. spożywczych komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

W grupie I – Produkty mleczarskie

 

Jartom”

Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna

ul. Kniewska 2K

70-846 Szczecin

uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg

 

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego

Dariusz Łobacz

ul.Świerszczowa 2

71-115 Szczecin

uzyskując 94,12% w kryterium oceny,


 

W grupie II -Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne


 

Madar Dariusz Watral

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001 Szczecin

uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg


 

Mięso i Wędliny”

Zofia Zawrot

ul Starogrodzka 29

78-500 Drawsko Pomorskie

uzyskując 86,45% kryterium oceny

W grupie III – Warzywa i owoce świeże

 

Sł.Borek i A Borek”

Handel i Usługi Spólka Jawna

ul. Armii Wojska Polskiego 2

73-200 Choszczno

uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg


 

Warzywa i owoce Adam Chomicz

ul. Inspektowa 24

71-220 Szczecin

uzyskując 96,47% w kryterium oceny,


 

Oferta odrzucona:

RWD Cydzik Daria Cydzik

ul . Jagiellońska 67/18

70-382 Szczecin

na podstawie art. 89 pkt 2


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowa z  firmą Jartom Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin została zawarta w dniu 02.01.2012 w grupie produkty mleczarskie. Warttość umowy nie przekroczy 121487,38 PLN netto.
Umowa z firmą Madar Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin została zawarta w dniu 02.01.2012 w grupie produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Wartość umowy nie przekroczy 131347,00 PLN netto.
Umowa z firmą Sł.Borek i A Borek Handel i Usługi Spólka Jawna, ul. Armii Wojska Polskiego 2, 73-200 Choszczno została zawarta wdniu 02.01.2012 w grupie Warzywa i owoce świeże. Wartość umowy nie przekroczy 56028,57 PLN netto.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/11/28
IV
udostępnił: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja, wytworzono: 2011/11/28, odpowiedzialny/a: Emilia Drążek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/29 12:17:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/29 12:17:09 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2012/01/05 11:41:56 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2011/12/30 09:34:33 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2011/11/28 10:56:31 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2011/11/28 10:54:07 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2011/11/28 10:49:05 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2011/11/28 10:47:07 nowa pozycja