Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Naprawa jezdni Toru Kolarskiego przy al. Wojska polskiego 246 w Szczecinie


Szczecin: Naprawa jezdni Toru Kolarskiego przy al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 183226 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa jezdni Toru Kolarskiego przy al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego: 1) wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia niezbędnej dokumentacji technicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa obejmującej: a) opracowanie projektu (rysunków), b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jest wymagana przepisami prawa, 2) opracowanie wersji elektronicznej całej dokumentacji technicznej w formacie PDF. (zapis na płytach CD); 3) wykonanie naprawy jezdni toru kolarskiego zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym tj. wszystkich robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji,.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6, 71.20.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: naprawę nawierzchni betonowych dróg lub betonowych ciągów komunikacyjnych wraz z dylatacjami o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
INNE DOKUMENTY
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły: 1)zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie wartości robót, 2)ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji technicznej. 2. nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 3.wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 4.wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 5.wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 6.z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 7.z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 8.z powodu działań trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 Ogłoszenie o wyniku postępowania:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

N


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/06/25
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2010/06/25, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:08:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:08:15 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2010/06/25 11:58:13 nowa pozycja