Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych"
 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA
Numer ogłoszenia: 369680 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 56 , ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 8121665, faks 0-91 8121665.

·  Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp56@szczecin.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Urząd Miasta-jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych: Część I Przetwory sypkie załącznik 1a Część II Ziemniaki 1b Część III Drób, przetwory drobiowe Mięso i produkty mięsne 1c Część IV Nabiał 1d Część V Wyroby garmażeryjne , świeże 1e Część VI Przetwory nabiałowe 1f Część VII Mrożonki 1g Część VIII Warzywa, owoce, kiszonki 1h Część IX Jaja 1i Część X Oleje i tłuszcze 1j.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie dokonuje pisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·            III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)Odpowiednie załączniki 1a - 1j w zależności, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiana stawki VAT w przypadku ich urzędowej zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22 71-612 Szczecin pokój nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22 71-612 Szczecin pokój nr 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Znak sprawy: SP56/3/105/2010

Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22 ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na : " Zakup i dostawę artykułów żywnościowych".

Data publikacji ogłoszenia 16.11.2010r

Nr ogłoszenia udzieleniu zamówienia w BZP - 392742-2010 z dnia 02.12.2010r

Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu  zostało złożone 15 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę  w danych grupach Zamawiajązy uznał:

Część I załącznik 1a - oferta Nr 8 - " RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin

                                        Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie I,

Oferta nr 11 - Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2  71-115 Szczecin -                         uzyskała 95,18% w kryterium oceny

Oferta Nr 13 - SEMI Marcin Fiedorowicz ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin - uzyskała 96%  w kryterium oceny

Część II załącznik 1b - oferta nr 8 " RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin

                                        Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie II,

Oferta nr 2 - Warzywa Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 71-220 Szczecin - uzuskała 72,58% w kryterium oceny

Oferta nr 4 - Gospodarstwo Rolne L.G.Tęcza Strachocin 14 73-110 Stargard Szcz. - uzuskała 75% w kryterium oceny

Oferta Nr 6 - BALIO Hurt Detal Banach Marcin ul. Szkolna 2 72-010 Police - uzyskała 73,17% w kryterium oceny

Oferta nr 7 - PHU BULNEX Andrzej Bułatewicz al. Wyzwolenia 85 71-411 Szczecin - uzuskała 60% w kryterium oceny

Część III załącznik 1c - oferta nr 5 - MADAR Dariusz Watral ul. Autostrada Poznańska 1 71-001 Szczecin

                                         Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie III,

Oferta Nr 1 - KAMIL Sp. zo.o. ul. K.Wyszyńskiego 14 70-201 Szczecin - uzyskała 92,49% w kryterium oceny

Oferta nr 3 - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy spółka jawna Ościęcin 32 72-300 Gryfice -                       uzyskała 94,07% w kryterium oceny

Oferta nr 14 - BYK Spółka Jawna Dariusz Osiniak,jacek Malinowski ul. Welecka 38 Mierzyn 72-006 Szczecin -                       uzyskała  90,77% w kryterium oceny

Część IV załącznik 1d - Oferta nr 12 - LECH Spółka z o.o. ul. Rybacka 11b 78/100 Kołobrzeg

                                        Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie IV,

Oferta nr 8 -" RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin - uzyskała 84,83% w kryterium oceny

Oferta nr 11 - Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2  71-115 Szczecin -                         uzyskała 87,01% w kryterium oceny

Część V załącznik 1e - KK Sp.cywilna Produkcja Garmażerki Kułakowski&Kustra ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

                                         Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie V,

Jednocześnie informujemy,iż w danej grupie została odrzucona oferta Nr 15 - Elfood-Dystrybucja Sp. zo.o. ul. Szczecińska 22 75-135 Koszalin Filia Szczecin na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.

Część VI załącznik 1f - Oferta nr 12 - Oferta nr 12 - LECH Spółka z o.o. ul. Rybacka 11b 78/100 Kołobrzeg

                                        Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie VI

Oferta nr 8 - -" RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin - uzyskała 97,63% w kryterium oceny

Oferta nr 11 - Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2  71-115 Szczecin -                         uzyskała 99,93% w kryterium oceny

Część VII załącznik 1g - Oferta nr 10 - J.Witkowski P.Witkowski PH LODIMEX Spółka Jawna ul. Pomorska 112a

                                         70-812  Szczcecin

                                          Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie VII,

Oferta nr 8 - " RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin - uzyskała 65,83% w kryterium oceny

Oferta nr 11 - Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2  71-115 Szczecin -                              uzyskała 61,73% w kryterium oceny

Oferta nr 13 - SEMI Marcin Fiedorowicz ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin - uzyskałą 65,69% w kryterium oceny

Jednocześnie informujemy,iż w danej grupie została odrzucona oferta Nr 15 - Elfood-Dystrybucja Sp. zo.o. ul. Szczecińska 22 75-135 Koszalin Filia Szczecin na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.

Część VIII załącznik 1h - Oferta nr 8 -" RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin

                                             Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie VIII,

Oferta nr 2 - Warzywa Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 71-220 Szczecin - uzyskałą 82,37% w kryterium oceny

Oferta nr 6 - BALIO Hurt Detal Banach Marcin ul. Szkolna 2 72-010 Police - uzyskała 98,40% w kryterium oceny

Oferta nr 7 - PHU BULNEX Andrzej Bułatewicz al. Wyzwolenia 85 71-411 Szczecin - uzyskała 87,25% w kryterium oceny

Część IX załącznik 1i - Oferta nr 8 --" RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin

                                          Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie IX,

Oferta nr 7 - PHU BULNEX Andrzej Bułatewicz al. Wyzwolenia 85 71-411 Szczecin - uzyskała 85% w kryterium oceny

Oferta nr 11 -Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2  71-115 Szczecin -                         uzyskała 80,95% w kryterium oceny

Część X załącznik 1j - Oferta nr 13 - SEMI Marcin Fiedorowicz ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

                                          Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny,tym samym wygrywając przetarg w grupie X,

Oferta nr 8 - " RYBKA " Marek Rupiński ul. Szafera 8/3 71-211 Szczecin - uzyskała 93,48% w kryterium oceny

Oferta nr 11 -Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2  71-115 Szczecin -                         uzyskała 94,51% w kryterium oceny

Oferta nr 12 -LECH Spółka z o.o. ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg - uzyskała 91,30% w kryterium oceny


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/11/16
udostępnił: , wytworzono: 2010/11/16, odpowiedzialny/a: Prądzyńska Bożena, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:43:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:43:09 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/12/02 13:52:01 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/12/02 13:37:32 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 14:31:17 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 14:30:04 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 14:00:39 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 13:34:39 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 13:17:41 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 13:14:17 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 13:00:19 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:56:33 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:54:35 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:52:03 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:50:27 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:49:10 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:47:39 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:46:15 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:44:28 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:43:16 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:41:42 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:40:18 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:37:48 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:35:42 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:26:57 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:24:37 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2010/11/16 12:19:30 nowa pozycja