Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Mejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r.


GMINA MIASTO SZCZECIN
MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
71-504 Szczecin, ul. Czesława 9

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r.”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. całodobowy monitoring w systemie zdalnego sterowania w obiektach zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul: Czesław 9, Kaszubskiej 30, P. Skargi 20, al. Wojska Polskiego 63,
2. konserwacje systemów alarmowych w obiektach zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul: Czesław 9, Kaszubskiej 30, P. Skargi 20, al. Wojska Polskiego 63,
3. konwojowanie gotówki do banku przy ul. Niepodległości 40 w Szczecinie z obiektu zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Czesława 9,
4. konwojowanie osoby kasjera przewożącej wartości pieniężne z siedziby zamawiającego znajdującej się w Szczecinie przy ul. Czesława 9 do banku przy ul. Niepodległości 40 w Szczecinie i z powrotem przeprowadzane będzie 2 razy w miesiącu,
5. konwojowanie konwojenta z kasetami zawierającymi gotówkę z utargu z parkomatów ulicznych zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania do biura Strefy Płatnego Parkowania usytuowanego przy ul. P. Skargi 20 w Szczecinie konwój konwojenta przeprowadzany będzie średnio do 20 parkomatów ulicznych dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku,
6. ochrona, poprzez całodobowe monitorowanie przesyłanych przez zamawiającego sygnałów za pośrednictwem sms-ów, 284 sztuk parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania na terenie Szczecina,
7. bezpośrednią i stałą, świadczoną jednoosobowo, ochronę fizyczną obiektu położonego w Szczecinie przy ul. P. Skargi 20.
II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1,
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl lub otrzymać
bezpłatnie w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9
pok. nr 21 A.
IV. Termin wykonania zamówienia:
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
V. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. spełniają warunki dodatkowe, tj.:
a) posiadają aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, w tym konwojowanie wartości pieniężnych na obszarze na jakim zamówienia podlega wykonaniu,
b) dysponują lub będą dysponować minimum 8 pracownikami z licencją pracownika ochrony fizycznej I stopnia, 2 pracownikami z licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia i 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego z licencją co najmniej I stopnia;
c) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie usług ochrony mienia, których zakres obejmuje co najmniej jeden rodzaj usług objętych zamówieniem, o wartości nie niższej niż 80.000 PLN brutto, przez okres minimum 12 miesięcy dla jednego podmiotu zlecającego te usługi.
d) posiadają polisę ubezpieczeniową OC, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu nie będzie niższa niż 300.000,00 złotych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1, ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, w tym konwojowanie wartości pieniężnych na obszarze na jakim zamówienia podlega wykonaniu,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pakt 4), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
6) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 4), posiadają wymagane uprawnienia tj.:
- licencje pracowników ochrony fizycznej I-go stopnia,
- licencje pracowników ochrony fizycznej II-go stopnia,
- licencje pracownika zabezpieczenia technicznego co najmniej I-go stopnia.
5) Dla każdego pracownika wpisanego w wykazie należy dołączyć kserokopie licencji potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.
6) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać łącznie
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwo:
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) załącznik nr 1a do oferty cenowej – Formularz cenowy;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
VIII. Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
IX. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
X. Zamawiający nie przewiduje wykonawców w realizacji zamówienia.
XI. Kryteria oceny ofert: cena 100 %,
XII. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 17. 12. 2008 r. do godz. 900 w
sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,
przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.
XI. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17. 12. 2008 r., o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego
Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.
XII. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w postępowaniu.
XIII. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XIV. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 9. 12. 2008 r.


siwz

Załączniki:

nr 1

nr 1a

nr 1b

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 22 grudnia 2008 r.

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez wykonawcę;
konsorcjum firm:
BIS IZOMAR Sp. z o.o.
Augustówka 24
02-981 Warszawa
i
Agencja Ochrony VEGA SECURITY W. MOLENDA i wspólnicy, Spółka Jawna
Augustówka 24
02-981 Warszawa
Wykonawca ten spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za wykonanie zamówienia zaproponował najniższą cenę i oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100) zgodnie z oceną ofert określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odrzucono ofertę złożoną przez:
GRUPĘ HUNTERS Sp. z o.o
ul. Bukowska 114
62-065 Grodzisk Wlkp.
REGION Szczecin
ul. 26 Kwietnia 81
71-126 Szczecin
Treść oferty nie odpowiada treści siwz. tj. w ofercie przetargowej nie wykazano dokumentów potwierdzających, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponować minimum 8 pracownikami z licencją pracownika ochrony fizycznej I stopnia, 2 pracownikami z licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia i 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego z licencją co najmniej I stopnia.
Załączony do oferty wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności nie spełnia wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, tj. brakuje dwóch pracowników zabezpieczenia technicznego z licencją co najmniej I stopnia oraz jednego pracownika z licencją pracownika ochrony fizycznej I stopnia.
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.Poszczególne oferty uzyskały następująca ilość punktów:
Nr oferty 1.
Nazwa i adres wykonawcy; EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
Przedstawicielstwo w Szczecinie , ul. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów; 99,52


Nr oferty 2
Nazwa i adres wykonawcy;
Konsorcjum firm:
BIS IZOMAR Sp. z o.o.
Augustówka 24
02-981 Warszawa
i
Agencja Ochrony VEGA SECURITY W. MOLENDA i wspólnicy, Spółka Jawna
Augustówka 24
02-981 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów; 100,00


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/12/09
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2008/12/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/25 13:23:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/25 13:23:02 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/12/22 13:48:35 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/12/10 08:21:39 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/12/09 11:58:53 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/12/09 11:54:43 nowa pozycja