Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci systemu parkingowego, systemu monitoringu i pawilonu portierni.


Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
z siedzibą przy ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

na podstawie Zarządzenia Nr 35/2010 Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej Zakładu Budżetowego w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącego w posiadaniu Zakładu oraz art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 2 pkt 4 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157/2009, poz. 1240 ze zmianami)

ogłasza
przetarg pisemny na sprzedaż
• systemu obsługi parkingu,
• systemu monitoringu,
• pawilonu portierni.

1. Szczegółowy wykaz sprzętu:
Nazwa                                                   Szt.                       Nr inwentarzowy                            Cena minimalna
     1                                                          2                                       3                                                        4
1. system obsługi parkingu 
 zestaw komputerowy                           1                           669-99001075                                      30.716,85 zł                                     monitor: LG Flatron L 1734S
komputer: Intel Pentium Dual-Core
bez programu Control Parking obsługującego system, wyposażony w syst. operacyjny Windows XP
skaner Metrologic                                 1
drukarka Samsung ML-1640              1
wyświetlacz Customery Display
AFLP-CDB01                                         1
Drukarka fiskalna Novitus Vento        1
UPS Lestor 625E                                  1
Domofon Eura                                       1
bramka wjazdowa Came dł. 1,5 m.   1
bramka wjazdowa Came dł. 3,10 m. 1
bileterka                                                   1


2. system monitoringu                                                             624-99001363                                    19.624,00 zł
kamery K2 Tech                                       9
kamera YC-90PQ-G C0712437485    1
tuner na 16 kamer                                  1
monitor 17’ Urmet 1097/417                 1


3. pawilon portierni
pawilon                                                      1                                806-99001074                                      15.804,20 zł
 

                                                                                                                                                  Razem:        66.145,05 zł

2. Przedmiot przetargu znajduje się w na terenie parkingu wielopoziomowego przy ul. Matejki 22 w Szczecinie. Można dokonać oględzin po uprzednim ustaleniu terminu z p. Michałem Kluską tel.: 669 981 163 w godz. 800 – 1400.
3. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do dokonania demontażu sprzętu na własny koszt i ryzyko.
4. Ofertę złożyć można na jeden, dwa lub wszystkie elementy.
5. Złożone oferty będą rozpatrywane na każdy sprzęt osobno.
6. Do zaoferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
7. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta z ceną wyższą od ceny minimalnej, podanej w niniejszym ogłoszeniu (pkt 1, tabela, kolumna 4,).
8. Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty, w których zaoferowana zostanie taka sama najwyższa cena komisja przetargowa wezwie oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających w zakresie ceny.
9. Oferenci biorący udział w przetargu winni wnieść wadium w wysokości:
• system obsługi parkingu - 900,00 zł.,
• system monitoringu - 600,00 zł
• pawilon portierni - 500,00 zł.
w terminie do dnia 23 grudnia 2010 r. do godz. 1100 przelewem na rachunek bankowy MZOG w banku PKO BP S.A. 96 1020 4795 0000 9902 0151 9677 (decyduje data uznania rachunku).
10. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego odwołania.
11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny.
12. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez osobę, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
13. O wyborze oferty zostanie niezwłocznie poinformowany oferent, którego ofertę wybrano ze wskazaniem miejsca i terminu zapłaty.
14. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej (pok. 24, II piętro) w terminie od dnia 8 do dnia 23 grudnia 2010 r., do godz. 1100 w zamkniętej kopercie.
Koperta musi zawierać opis: „Przetarg pisemny – wyposażenie parkingu”.
15. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
16. Oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej spółka handlowa,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
• cenę.
17. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 grudnia 2010 r. o godz. 1130 w siedzibie MZOG, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26 a.
18. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
19. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
20. Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej.
21. Protokół z postępowania będzie jawny.
 


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/12/08
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/12/08, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:59:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:59:17 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/09 11:11:01 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/08 09:31:20 nowa pozycja