Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79387731

Aktualna strona: 531275

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Analiza celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych)


Analiza celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych)
Numer ogłoszenia: 67469 - 2009; data zamieszczenia: 28.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie , ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 42 21 055, 42 45 739, faks 0-91 42 24 771.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres i opis przedmiotu zamówienia 1) Analizę celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych) należy wykonać w oparciu o analizy istniejącego oraz prognozowanego ruchu. Dopuszcza się przyjęcie dodatkowych kryteriów przedmiotowej analizy. 2) W ramach analiz ruchowych dla stanu istniejącego należy przynajmniej: a) opracować model ruchu dla szczytu porannego oraz szczytu popołudniowego, b) dokonać oceny funkcjonowania układu komunikacyjnego minimum na obszarze określonym na załączniku graficznym nr 2. 3) Prognozę ruchu opracować należy dla 2015 i 2025 roku. W opracowywanych prognozach należy uwzględnić ruch generowany przez nową zabudowę i nowe obiekty wskazane na załączniku graficznym nr 3. 4) W ramach analiz ruchowych dla prognozowanych okresów należy przynajmniej: a) opracować modele ruchu: - dla wariantu I opartego o istniejąca sieć uliczną - dla wariantu II z planowanym ciągiem komunikacyjnym od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych). b) dokonać oceny funkcjonowania obu wariantów układu komunikacyjnego minimum na obszarze określonym na załączniku nr 2 w tym dokonać analizy przepustowości skrzyżowań: Malczewskiego - Obotrycka - ks. Salomei - projektowana ulica, Wyzwolenia-projektowana ulica - pl. Witosa, Jana Pawła II Wielkopolska -Niedziałkowskiego, Niedziałkowskiego - Wojska Polskiego - Mickiewicza, Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka, Wojska Polskiego - pl. Sprzymierzonych, Bohaterów Warszawy - Mickiewicza w oparciu o proponowane przez Wykonawcę schematy optymalnych rozwiązań tych skrzyżowań w skali 1:1000, c) należy dokonać wyboru wariantu oraz uzasadnić ten wybór, d) dla wybranego wariantu należy zaproponować schemat organizacji ruchu, określić zakres niezbędnych zmian istniejącego układu geometrycznego ulic oraz określić wymagany przekrój planowanego ciągu komunikacyjnego. 5) Przewiduje się, że planowany ciąg komunikacyjny sklasyfikowany będzie jako ulica zbiorcza. Odcinek od ul. Gontyny do al. Jana Pawła II przewiduje się jako ulicę dwukierunkową, a pozostały odcinek jako parę ulic jednokierunkowych. Schemat planowanego przebiegu ciągu komunikacyjnego przedstawiony jest na załączniku graficznym nr 1 6) Pomiary ruchu należy przeprowadzić na obszarze określonym na załączniku graficznym nr 2 Przedstawiony zakres obszarowy pomiarów ruchu należy traktować jako minimalny. 7) Pomiary należy wykonać od wtorku do czwartku; rano przynajmniej w godzinach 7.00 - 10.00 oraz popołudniu przynajmniej w godzinach 14.00 - 17.00 ( z wyłączeniem lipca i sierpnia). 8) Przygotowanie prezentacji multimedialnej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.62.10.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, którym będzie dysponował, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, b) wykonali należycie w okresie ostatnich czterech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: badania symulacyjne zmian organizacji ruchu, opracowania/studia komunikacyjne związane z budowaniem modeli dla istniejącego i prognozowanego ruchu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń. 6) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich czterech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin (sekretariat pok. nr 108 I piętro)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2009 godzina 10:30, miejsce: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin (sekretariat pok. nr 108 I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI (ZGODNIE Z ART. 38 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 30 kwietnia 2009r. wpłynęły do Biura Planowania Przestrzennego Miasta poniższe pytania, dotyczące treści siwz.
            Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity z późn. zmianami), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
 
Pytanie 1:
Czy Zamawiający oczekuje, że zostanie opracowany model ruchu dla stanu istniejącego oraz prognostycznego zarówno dla komunikacji indywidualnej jak i transportu zbiorowego dla Miasta Szczecina ?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje opracowania modelu ruchu dla stanu istniejącego i prognostycznego dla komunikacji indywidualnej przynajmniej dla obszaru objętego badaniami ruchu.
 
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy dane dotyczące sieci drogowej i transportu zbiorowego oraz dane demograficzne dla Miasta Szczecina ( z podziałem na rejony komunikacyjne) dla horyzontu czasowego 25 lat ?
Odpowiedź:
Informacje dotyczące układu drogowego oraz demografii Szczecina są informacjami ogólnie dostępnymi (plan miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, opracowania statystyczne Urzędu Statystycznego). W zakresie szczegółów niezbędnych dla Wykonawcy w czasie realizacji zadania należy kontaktować się z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub Urzędem Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Podstawowe tendencje w rozwoju demograficznym Szczecina można znaleźć w BIP, w zakładce:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50305.asp
Jeżeli opracowania te nie będą obejmowały okresu prognozy, dalsze wskaźniki należy oprzeć na uzasadnionej ekstrapolacji trendów, opartej na zakładanych wskaźnikach zmian. Wskazane opracowania nie odnoszą się do określonych rejonów komunikacyjnych.
Dane pomocnicze można również znaleźć w BIP, w zakładce zawierającej polityki i raporty o stanie miasta (Polityka Transportowa Miasta Szczecin, Raport o stanie Miasta Szczecin, Podstawowe tendencje w rozwoju demograficznym na lata 2003-2030 - http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11124.asp?soid=E1BE00508AFD4C0FA3EEEAE59614102A ): http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11124.asp
 
Pytanie 3:
Czy Zamawiający oczekuje, że ocena funkcjonowania wariantów nastąpi na podstawie mikrosymulacji ruchu ? Jeśli tak to czy mikrosymulację należy opracować dla całego obszaru określonego w załączniku nr 2 czy też dla poszczególnych wymienionych w SIWZ (Rozdział IV, punkt 2, podpunkt 4 litera b) skrzyżowaniach ?
Odpowiedź:
Oczekiwania Zamawiającego zostały sformułowane m.in. w rozdziale XIV, punkt 2 ppkt 4. Ocena funkcjonowania wariantów na podstawie mikrosymulacji ruchu nie jest sprzeczna z wymogami SIWZ. Mikrosymulację należy opracować przynajmniej dla całego obszaru określonego w załączniku graficznym nr 2 (zał. Nr 6/2).
 
 
 Pytanie 4:
Na jakich mapach (zasadniczych do celów projektowych, zasadniczych archiwalnych, ortofotomapie) należy opracować schematy optymalnych rozwiązań wymienionych w SIWZ (Rozdział IV, punkt 2, podpunkt 4 litera b) skrzyżowaniach oraz czy Zamawiający przekaże Wykonawcy te mapy?
Odpowiedź:
Schematy optymalnych rozwiązań wymienionych w SIWZ (Rozdział XIV, punkt 2, podpunkt 4 litera b) skrzyżowań należy opracować na zasadniczych mapach archiwalnych. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie przewiduje przekazania map.
 
Pytanie 5:
Zapis SIWZ (Rozdział IV, punkt 2, podpunkt 4 litera d) brzmi: „dla wybranego wariantu należy zaproponować schemat organizacji ruchu, określić zakres niezbędnych zmian istniejącego układu geometrycznego ulic oraz określić wymagany przekrój planowanego ciągu komunikacyjnego”. Czy schemat organizacji ruchu należy opracować dla całego wariantu czy dla całego obszaru określonego w załączniku nr 2 czy tylko dla skrzyżowań wymienionych w SIWZ (Rozdział IV, punkt 2, podpunkt 4 litera b)?
Odpowiedź:
Schemat organizacji ruchu wystarczy opracować dla „całego” wariantu. Zwiększenie zakresu opracowania będzie konieczne o ile przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie powoduje zmiany w organizacji ruchu na przyległych obszarach.
 
Pytanie 6:
Czy z uwagi na to, że opracowanie modelu mikrosymulacyjnego pozwala na łatwe sprawdzenie poprawności proponowanych rozwiązań, Zamawiający oczekuje opracowania takiego modelu (np. w programie Vissim) dla obszaru objętego opracowaniem?
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź na pytanie 3.
 
Pytanie 7:
Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach ocen przepustowości Zamawiający wymaga określenia stopnia wykorzystania przepustowości?
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie 8:
Paragraf 2, punkt 2 Umowy: „Cztery tygodnie przed upływem terminu przekazania opracowania Wykonawca dokona prezentacji opracowania, w tym rozważanych rozwiązań wariantowych (...)”. Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać wariantowość proponowanych rozwiązań? Czy chodzi o typ przyjętego przekroju ulicy, rozwiązania geometryczne, organizację ruchu (np. eliminację części relacji) czy inne kryteria ?
Odpowiedź:
Wobec narzuconego w SIWZ przebiegu planowanego ciągu komunikacyjnego wariantowość polegać powinna głównie na odmiennych rozwiązaniach geometrycznych i zróżnicowanych rozwiązaniach organizacji ruchu.
 
Pytanie 9:
Rozdział XIV punkt 2.7 SIWZ: „Pomiary należy dokonać od wtorku do czwartku; rano przynajmniej w godzinach 7.00 – 10.00 oraz popołudniu przynajmniej w godzinach 14.00 – 17.00 (z wyłączeniem lipca i sierpnia).” Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku opóźnień proceduralnych, które opóźnią termin podpisania Umowy na tyle, że uniemożliwią przeprowadzenie badań przed końcem czerwca, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia
 
Pytanie 10:
Paragraf 3 punkt 4 Umowy: „Materiały mapowe podlegają bezwarunkowemu zwrotowi nie później niż w chwili przekazania dzieła, a ich kopie robocze zostaną w sposób trwały usunięte z pamięci komputerów i innych nośników informacji będących w posiadaniu Przyjmującego zamówienie”. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały mapowe niezbędne do realizacji Zamówienia? Jeśli nie, to czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu zakupione przez siebie materiały mapowe oraz usunąć je z własnych nośników danych?
Odpowiedź:
Jak to wynika § 3 ust. 1 Załącznika nr 5 do siwz (umowa o dzieło) katalog materiałów przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego jest określony w Rozdziale XIV pkt 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowy katalog jest zamknięty i nie obejmuje materiałów mapowych. Tak więc w tym przypadku nie ma zastosowania dyspozycja § 3 ust. 4 Załącznika nr 5 do siwz (umowa o dzieło).
Zapis § 3 ust. 4 pozostaje w przypadku gdyby zaistniała konieczność przekazania przedmiotowych materiałów do dyspozycji Wykonawcy.
            Tak więc materiały zakupione przez Wykonawcę we własnym zakresie nie podlegają zwrotowi oraz nie ma konieczności usuwania ich z własnych nośników.

SIWZ i Załączniki:

SIWZ - kliknij i pobierz

oferta cenowa - kliknij i pobierz

oświadczenie - kliknij i pobierz

wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia - kliknij i pobierz

wykaz wykonanych prac podobnych - kliknij i pobierz

umowa o dzieło - kliknij i pobierz

zał. 6/1 - kliknij i pobierz

zał. 6/2 - kliknij i pobierz

zał. 6/3 - kliknij i pobierz

zał. 6/4 - kliknij i pobierzOgłoszenie o wyniku postępowania:

 

Szczecin dn. 19 maja 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  w Szczecinie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Analizy celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych)” – kod CPV 71621000-7 (Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 j.t.ze zm.).

 

                                              UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z pkt 1 Rozdziału XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty:

NAZWA OFERENTA

CENA

IVV GmbH Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

Warszawa

236 336 zł brutto

193 718 zł netto

FaberMaunsell Polska

Sp. z o.o.

Warszawa

427 427 zł brutto

350 350 zł netto

Ove Arup & Partners Int. Ltd.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Warszawa

242 780 zł brutto

199 000 zł netto

JETRO CONSULTING

Dariusz Milewski

Stargard Szczeciński

130 000 zł brutto

106 557 zł netto

 

Zgodnie z przeprowadzonym w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta oszacowaniem wartości wyżej wymienionego zamówienia jego szacunkowa wartość wynosi 91 012 zł brutto (74 600 zł netto).

Wszystkie oferty złożone w postępowaniu znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 j.t. ze zm.).


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/04/28
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin