Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa sprzętu spawalniczego


Zespół Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie
71-650 Szczecin, ul. Willowa 2/4, tel. 91 428 20 23

OGŁASZA
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na :

“ NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU SPAWALNICZEGO”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu spawalniczego. Kod CPV: 29462000-5
2. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby zamawiającego, sprzętu spawalniczego, fabrycznie nowego w ilości oraz o parametrach podanych w siwz.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia do 28.XII.2006r.
6. Warunki wymagane od wykonawców:
1) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Inne dokumenty wymagane w ofercie:
1) Oferta cenowa.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).
3) Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu, celem ustalenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
9. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie ZSBO – sekretariat, ul. Willowa 2/4 w Szczecinie oraz pobrać ze strony internetowej http://bip.um.szczecin.pl
10. Do kontaktów z wykonawcami uprawniony jest p. Jerzy Giemza tel. 091 428 20 23 , fax. 428 02 31 w godz. od 800do 1500
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2006 r. o godz. 12.45 w siedzibie Zamawiającego - gabinet Dyrektora ZSBO.
12. Oferty należy składać do dnia 29.11.2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego ( I piętro, Sekretariat ).
13. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
14. Termin związania ofertą – 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje wadium.


specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kliknij i pobierz wraz z załącznikami

 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/20
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem