Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11


 Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11

Numer ogłoszenia: 195495 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Nr 11 , ul. Piaseczna 40, 70-893 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4666051, faks 0-91 4666051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: jednostka samorządowa (szkola).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11. Kod CPV 09135100-5. Zakres zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego grzewczego w ilości 100 m sześciennych wraz z dostawą i rozładunkiem ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca posiada wymaganą koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu na załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy może żądać wglądu do koncesji na obrót paliwami ciekłymi Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

opis parametrów technicznych oleju napędowego grzewczego do przedmiotu zamówienia p.n.Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z rozdziałem I pkt.3 siwz , 2) odpowiednie pełnomocnictwa, 3) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom( jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs11.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 11, ul.Piaseczna 40, 70-893 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 11, ul.Piaseczna 40, 70-893 Szczecin, pok. nr 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.05.2015 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/09/12
udostępnił: , wytworzono: 2014/09/12, odpowiedzialny/a: Grażyna Bartosińska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:25:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:25:37 modyfikacja wartości
Roman Grzyb 2014/09/24 21:04:17 modyfikacja wartości
Roman Grzyb 2014/09/12 22:06:13 nowa pozycja