Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I PREZENTACYJNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECI W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA


Szczecin: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I PREZENTACYJNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7, UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA
Numer ogłoszenia: 445054 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 7 , ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 426 98 30, faks 91 426 89 22.
* Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp7.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I PREZENTACYJNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7, UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I PREZENTACYJNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7, UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.34.24.12-3, 38.65.21.00-1, 32.42.20.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
* III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
* III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną dostawę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda ( w przypadku, gdy wartość inwestycji wskazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA LUb NIE SPEŁNIA.
* III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
* III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
* III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
* III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
* III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
* inne dokumenty
1) informacje o parametrach oferowanych produktów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i do siwz. 2) opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie w przypadku o którym mowa w Rozdziale XIV pkt. 8 siwz. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2)odpowiednie pełnomocnictwa;tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostawy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć; 2) inną okolicznością techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 3) zmiany spowodowane przez Siłę wyższą a zwłaszcza te dotyczące terminu dostawy. Za Siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy; 4) Zamawiający dopuszcza, za swoją uprzednią zgodą, dostawę innego sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań niż wskazany w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt posiadać będzie lepsze parametry techniczne aniżeli te, które były w ofercie i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sp7.szczecin.pl ; http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86; 71-793 Szczecin pok. 106 ( I piętro) - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2012 godzina 08:45, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86; 71-793 Szczecin pok. 106 ( I piętro) - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dofinansowane jest w ramach Pilotażowego Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki :

1.SWIZ.PDF

2.Załacznik nr1 oferta cenowa.PDF

3.Załącznik nr2 oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia.PDF

4.Załącznik nr3 oświadczenie o spełnianiu warunków.PDF

5.Załącznik nr4 wykaz dostaw.PDF

6.Załącznik nr5 oferowane parametry urządzeń.PDF

7.Załącznik nr5a komputer nauczycielski.PDF

8.Załącznik nr5b komputer uczniowski.PDF

9.Załącznik nr5c tablica interaktywna.PDF

10.załacznik nr5d projektor krótkoogniskowy.PDF

11.załącznik nr5e wizualizer.PDF

12.Załącznik nr5f głośniki.PDF

13.Załącznik nr5g punkt dostępowy.PDF

14.Załącznik nr5h kontroler.PDF

15.Załącznik nr5i szafka.PDF

16.Załącznik nr6 umowa.PDF

17.Załącznik nr7 opis przedmiotu zamówienia.PDF

18.Pytanie nr1Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Złotowska 86

71-793 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

www.sp7.szczecin.pl

 

 Znak sprawy: SP7-322 / 189/ 2012                                                                                                                                                                                             Szczecin, dnia 23.12.2012 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowania do Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin w ramach programu Cyfrowa Szkoła”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 Nazwa (firma):IT SERWIS Sp z o.o.

Siedziba i adres: ul. Żołnierska 5A; 71-020 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 Streszczenie oceny:

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

IT SERWIS Sp z o.o.

ul. Żołnierska 5a; 71-020 Szczecin

100

  Zamawiający odrzucił jedną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 ENBIT Grzegorz Szwarc

ul. Tuwima 23/23; 76-200 Słupsk

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym w wezwaniu terminie. Wobec powyższego został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, a oferta została odrzucona na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4 umowa może zostać zawarta najwcześniej w dniu 29 listopada 2012 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/11/12
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 7 , ul. Złotowska 8 , 71-793 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 426 98 30, faks 91 426 89 22, wytworzono: 2012/11/12, odpowiedzialny/a: Izabela Majdanik, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 17:45:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 17:45:46 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/23 18:33:18 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/15 12:45:04 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/12 18:28:21 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/12 18:18:26 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/12 18:12:33 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/12 18:11:29 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/12 17:46:47 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/11/08 17:43:39 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/10/29 18:43:23 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/10/29 18:32:25 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/10/29 16:45:49 modyfikacja wartości
Leszek Klimasek 2012/10/29 16:26:11 nowa pozycja