Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości


 

Szczecin: ZAKUP I DOSTAWĘ CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZCZECINIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 431 58 91, faks 91 431 58 91 wew. 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cod.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWĘ CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości dla Centrum Opieki nad dzieckiem w Szczecinie. 39813000-4 Pasty i proszki czyszczące; 39830000-9 Środki czyszczące; 39831000-6 Preparaty piorące; 39831200-8 Detergenty; 39831210-1 Detergenty do zmywarek; 39831240-0 Preparaty czyszczące; 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg; 39831600-2 Środki do czyszczenia toalet; 39832000-3 Produkty do zmywania naczyń; 39833000-0 Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu; 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała; 33711700-4 Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów; 33711600-3 Preparaty i artykuły do włosów; 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt; 39831000-6 Preparaty piorące.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.81.30.00-4, 33.70.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę główną. Za główną dostawę zamawiający uzna: dostawę środków czystości do obiektów użyteczności publicznej np.: szpitale, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Opis oferowanych produktów (określony na podstawie karty charakterystyki lub karty produktu wystawionej przez producenta dotyczące danego produktu, a zawierającej w opisie np. przeznaczenie, skład chemiczny, wydajność, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności). Opis dotyczy wszystkich pozycji wykazanych w kolumnie pn. nazwa produktu równoważnego w formularzu cenowym załącznik Nr 1A siwz., Jeżeli w złożonym przez wykonawcę formularzu cenowym w kolumnie nazwa produktu równoważnego nie zostanie wpisana żadna nazwa wówczas zamawiający przyjmie, że zaoferowano typ produktu wskazany w kolumnie asortyment.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumopieki.szczecin.pl; bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie ul. Wszystkich Świętych 66.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66 pok. nr 01.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


SIWZ

Załącznik nr 1 - orerta cenowa

Załącznik nr 1A  - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 -  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4  -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5  -  wykaz prac

Załącznik nr 6  -  umowaOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin dnia 10.04.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

 Numer ogłoszenia BZP : 116586-2013

Data zamieszczenia : 225.03.2013

Centrum Opieki nad Dzieckiem działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod tytułem  „ Zakup i dostawa chemii gospodarczej kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.  

Uzasadnienie :

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna ważna oferta której wartość przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod tytułem Zakup i dostawa chemii gospodarczej kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości" zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.


 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/03/25
udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, wytworzono: 2013/03/25, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:17:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:17:00 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2013/04/10 14:39:27 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2013/03/25 13:20:52 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2013/03/25 11:32:52 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2013/03/25 10:45:32 nowa pozycja