Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie


Zespół Szkół Nr 6

im. M. Reja

ul. gen. J. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na :


Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku głównym w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowinskiego 3

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3. Kod CPV 45421000-4, 45421125-6, 45421120-1

 2. Zakres zamówienia obejmuje:

roboty należy wykonać wyłącznie w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 4. Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający następujące warunki dodatkowe:

 1. wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie minimum jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: wymianę stolarki okiennej o wartości minimum 50.000,00 zł.

 2. wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

 4. Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3), posiada wymagane uprawnienia tj:

 1. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

 2. aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

 1. Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich

pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.


 1. Inne dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Oferta cenowa.

 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).

 3. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi (według wzoru na załączniku nr 1 do siwz).

 1. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3 oraz pobrać ze strony internetowej http://bip.um.szczecin.pl

 2. Do kontaktów z wykonawcami uprawniona jest p. Jan Mackiewicz tel. 091 43-33-504 wew. 114 w godz. od 8.00 do 15.00.

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2007r. o godz. 11,30 w siedzibie Zespołu szkół Nr 6 w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3

 4. Oferty należy składać do dnia 18.05.2007r. do godz. 11,00 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3

 5. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

 6. Termin związania ofertą – 30 dni.

 7. Zamawiający nie przewiduje wadium.


siwz

załączniki:

- nr 1 oferta cenowa
- nr 2 oświadczenie
- nr 3 wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia
- nr 4 wykaz prac podobnych
- nr 5 wzór umowy
- nr 6 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- nr 6a przedmiar robót
- nr 6b okno prostokątne 
- nr 6c okno łukowe

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie informuje, że przetarg na 'Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku głównym w Zespole Szkół Nr 6 przy ul. gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie" został zakończony.

W wyniku przetargu wyłoniono oferte firmy:

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy

FRAMEX Juliusz Frąckowiak

ul. Jugosławiańska 7,  73-110 Stargard Szcz.

Wybrana oferta opiewała na najnizszą cenę


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/04/27
udostępnił: Zespół Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie, wytworzono: 2007/04/27, odpowiedzialny/a: Jan Mackiewicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:15:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:15:20 modyfikacja wartości
Jan Mackiewicz 2007/06/06 13:36:37 modyfikacja wartości
Jan Mackiewicz 2007/04/27 10:24:09 nowa pozycja