Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie


 

GMINA MIASTO SZCZECIN – MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „AGAWA”

UL. ŚLISKA 5

72-330 MRZEŻYNO

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późń. zmianami)

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych  

na

„ Zakup i dostawę mięsa i wyrobów mięsnych    ”

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest – zakup i dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA” w Mrzeżynie, ul. Śliska  5.
 2. Kod CPV: CPV     15.10.00.00-9
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.10.2011 roku.
 4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną

 1. spełniają nw warunki:
 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,. W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

b)  posiadają wiedzę i doświadczenie

Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,

c)dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie  składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną .

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału, złożonych przez wykonawców metoda spełnia / nie spełnia.
 2.  Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa

Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 i 4 SIWZ)

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ – wskazujące część zamówienia której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.  

 1. Kryterium oceny ofert - cena 100 %
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl. Ponadto SIWZ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego: w Biurze Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego „AGAWA” ul. Śliska 5, 72-330 Mrzeżyno, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 22.04.2011 roku, do godz. 10.00 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie
 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2011 r. o godz. 10.30 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie
 6. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Jolanta Kamińska, tel 0 91 38 66-135,  Biuro Ośrodka, w godzinach 8.oo-14.oo

 

 

 

Szczecin, dnia 14.04.2011 roku                                             


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

GMINA MIASTO SZCZECIN                                                                                        Mrzeżyno, dnia  20.05.2011 roku

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

UL. CZESŁAWA 9

71-504    SZCZECIN

 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE

 

O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na:

 

„ Zakup i dostawę mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb OWR AGAWA w Mrzeżynie”

 

 

 

W postępowaniu złożono sześć ofert cenowych:

 

Oferta Nr 1                          Przetwórstwo Mięsne JCH Sp Z OO

 

Ul. Witkowice 1

 

78-100 Kołobrzeg

 

Cena brutto oferty wynosi:               106.482,49 zł

Ilość uzyskanych punktów - 100                    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta Nr 2                          Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Janusz Niedźwiedź

                                               Sprzedaż Hurtowa

                                               Ul. Gdańska 11

78-540    Kalisz Pomorski

 

Cena brutto oferty wynosi:               129.736,04 zł                     

Ilość uzyskanych punktów  -  82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta Nr 3                          Zakład  Przetwórstwa Mięsnego

                                               Izabela i Zbigniew Grabowscy SJ

                                               Ościęcin 32 

72-300    Gryfice

 

Cena brutto oferty wynosi:               127.678,30 zł     

Ilość uzyskanych punktów - 83       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta Nr 4                          „MADAR” Dariusz Watral

                                               Ul. Autostrada Poznańska 1

71-001     SZCZECIN

 

Cena brutto oferty wynosi:               115.167,35 zł        

Ilość uzyskanych punktów -  92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta Nr 5                          Agro – Handel Sp z OO

Mościszki 18

64-010  Krzywiń

 

Cena brutto oferty wynosi:               115.757,46 zł                     

Ilość uzyskanych punktów - 91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oferta Nr 6                          “KAMIL”  Sp.J.

ul.  Wyszyńskiego 14, 

70-201   SZCZECIN

 

Cena brutto oferty wynosi:               236.519,41 zł                     

Oferta nie podlegała ocenie.

 

 

W wyniku prowadzonego postępowania najkorzystniejszą okazała się oferta numer 1.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy nr 6 z uwagi na niezgodność z załącznikiem SIWZ.    

Pozostali wykonawcy spełniali wszystkie warunki określone z SIWZ.

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/04/14
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/04/20, odpowiedzialny/a: Andrzej Gajda, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 13:56:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 13:56:29 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/05/20 11:27:06 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/04/14 08:48:16 nowa pozycja