Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielaczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie , ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4315891, faks 91 43115891 w. 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wpow.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymian instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielaczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, opisem wymiany rozdzielaczy węzła cieplnego, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY przebudowy wybranych pomieszczeń w zakresie remontu i rozbudowy instalacji sanitarnych w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie ul. Wszystkich Świętych 66, dz.nr 38 21, obręb Pogodno 38, w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania opracowaną przez dr inż.arch. Halinę Rutynę, ul. Wyspiańskiego 50 1, 70-497 Szczecin, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania oraz przekazania do użytkowania zadania pod nazwą Wymian instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielaczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. I. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe, 2) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,3) usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 4) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 5) wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, 6) sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy lub kierownika robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisami przez projektantów branżowych,7) regulacje zaworów podpionowych i przygrzejnikowych po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. 8) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. II. Warunki wykonawstwa: 1. Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który złoży ofertę równoważną musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych materiałów z określeniem parametrów technicznych (tj. ciśnienia, wytrzymałość, wydajność itp.), z których wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Nie wykazanie materiałów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji i przedmiarach robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)   opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt.7 SIWZ); 2. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym i funkcjonującym, wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości grzania oraz zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac. W ofercie należy uwzględnić wykonywanie robót w czasie trwającego roku szkolnego i prowadzonych w szkole zajęciach, z uwzględnieniem możliwości ich realizacji także po zajęciach szkolnych oraz dni wolne od nauki. 3. Wykonawca musi zabezpieczyć pomieszczenia przed uszkodzeniami, gruzem, itp. Wymagane bezwzględne przestrzeganie porządku i czystości prac: tj. osłona ścian i podłóg zarówno w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i klatkach - szczególnie w klatkach po pełnych remontach. Zabezpieczenia podłóg w pomieszczeniach biurowych i klatkach schodowych oraz zabezpieczanie mebli i urządzeń biurowych. 4. Dokonanie napraw obudowy grzejników i reperacji tynków po przebiciach i za demontowanymi grzejnikami, miejsca te pomalować standardowo na biały kolor..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 14.08.2012 r. do godziny 10:00. decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN z podaniem rodzaju, wartości ,daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej ). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych niezbędne do pełnienia funkcji kierownika robót.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wpow.szczecin.pl; bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 66 pok. 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: 71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 66, pok.1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ i załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4 - wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia

Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa                   

a) - rzuty c.o

b) - rzuty c.o.

c) - rzuty c.o.

d) - rzuty c.o.

e) - rzuty c.o.

f) - rzuty c.o.

g) - rzuty c.o.

h) - rzuty c.o.

i) - rzuty c.o.

j) - bilans ciepła

k) - zapotrzebowanie na ciepło

Załącznik nr 9 - zakres wymiany rozdzielaczy w węźle cieplnym

Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót instalacji c.o.

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Załącznik  nr 11 a) - obmiar rozdzielaczy węzła cieplnegoWyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy
ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie.”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Remontowe Zasobów Mieszkaniowych
i Obiektów Przemysłowych „G M W”
Siedziba i adres: Ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium
oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 


Numer                Nazwa (firma)                                      Liczba uzyskanych punktów (kryterium                            
oferty                   Siedziba i adres                                                           100% cena) 
              
1                    Przedsiębiorstwo Instalacyjno-
                      Remontowe Zasobów                                                             100 pkt
                       Mieszkaniowych i Obiektów                  
                       Przemysłowych „G M W”


                      Ul. Przemysłowa 9A, 76-200
                       Słupsk
 

 
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/07/27
udostępnił: Wieofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2012/07/27, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 14:05:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 14:05:25 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2012/08/17 12:12:37 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2012/08/17 08:07:12 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2012/07/30 07:33:49 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2012/07/27 17:51:51 nowa pozycja