Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH


Szczecin: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH W SZCZECINIE UL. GRZYMIŃSKA 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima , ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4280086, faks 091 4280085.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaboslyszacy.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH W SZCZECINIE UL. GRZYMIŃSKA 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. W celu potwierdzenia, że oferowany produkt spożywczy odpowiada określonym wymaganiom, Wykonawcy mają dołączyć do oferty opis produktów równoważnych, jeżeli Wykonawcy przewidują ich zastosowanie. 7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) odpowiednie kalkulacje cenowe - załącznik a - 1ł w zależności od tego, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU SPOSOBU SPEŁNIANIA WARUNKU

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU SPOSOBU SPEŁNIANIA WARUNKU

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU SPOSOBU SPEŁNIANIA WARUNKU

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU SPOSOBU SPEŁNIANIA WARUNKU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. OFERTA CENOWA ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM I PKT. 3 SIWZ: W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ JEDEN DOKUMENT. 2. KALKULACJE CENOWE OD 1A DO 1Ł W ZALEŻNOŚCI NA KTÓRĄ GRUPĘ WYKONAWCA SKŁADA SWOJĄ OFERTĘ - W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ JEDEN DOKUMENT. 3. ODPOWIEDNIE PEŁNOMOCNICTWO; TYLKO W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE I PKT. 5 ZDANIE 2 SIWZ LUB W PRZYPADKU OFERTY WSPÓLNEJ (ROZDZIAŁ III PKT. 1 SIWZ). 4. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA PRODUKTY RÓWNOWAŻNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ OFEROWANEGO PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO Z PRODUKTEM OPISANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM V PKT. 6

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl; www.slaboslyszacy.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima ul. Grzymińska 6 71 - 711 Szczeci Sekretariat Ośrodka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima ul. Grzymińska 6 71 - 711 Szczeci Sekretariat Ośrodka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przetwory sypkie, produkty strączkowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1a.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyprawy, przetwory.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1b.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Napoje, soki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1c.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Słodycze, przyprawy do ciast.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1d.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1e.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1f.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1g.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Nabiał, przetwory nabiałowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1h.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Ziemniaki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1i.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1j.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Warzywa, owoce, kiszonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1k.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1l.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Wyroby garmażeryjne świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1ł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


SIWZ

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

Załącznik 1e

Załącznik 1f

Załącznik 1g

Załącznik 1h

Załącznik 1i

Załącznik 1j

Załącznik 1k

Załącznik 1l

Załącznik 1ł

Załącznik nr 1 do siwz oferta cenowa

Załącznik nr 2 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do siwz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do siwz wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących

71 – 711 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Grzymińska 6

 

Znak sprawy: SOSWdDSS/1615/01/11/2012                        

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych do SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, ul. Grzymińska 6”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 19 ofert, za najkorzystniejszą ofertę w danych grupach Zamawiający uznał:

Grupa I - Załącznik 1a – Przetwory sypkie, produkty strączkowe  

Oferta nr 19 – FHU „CHEM - AJ” SC Janusz Świerczek Andrzej Trukawka, 70 - 112 Szczecin, ul. Starkiewicza 1a - oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 13 – „LECH” Spółka z o.o., 78 – 100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b, Magazyn Kliniska Wielkie, ul. Rzemieślnicza 1 – oferta uzyskała 97,85 pkt.

Oferta nr 18 – „SEMI”  Przemysław Fiedorowicz, 70 – 770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 92,70 pkt.

Oferta nr 9 – PH ”MARGO” Spółka z o.o., 70 – 483 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 78,61 pkt.

Grupa II – Załącznik 1b – Przyprawy, przetwory

Oferta nr 19 – FHU „CHEM - AJ” SC Janusz Świerczek Andrzej Trukawka, 70 - 112 Szczecin, ul. Starkiewicza 1a - oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 18 – „SEMI”  Przemysław Fiedorowicz, 70 – 770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 91,94 pkt.

Oferta nr 17 – „IGLOTEX – KOSZALIN” Spółka z o.o.,  75 – 135 Koszalin filia Szczecin, ul. Goleniowska 57 – oferta uzyskała 87,88 pkt. 

 Grupa III – Załącznik 1c – Napoje, soki

Oferta nr 18 – „SEMI”  Przemysław Fiedorowicz, 70 – 770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 19 – FHU „CHEM - AJ” SC Janusz Świerczek Andrzej Trukawka, 70 - 112 Szczecin, ul. Starkiewicza 1a- oferta uzyskała 85,82 pkt.,

Oferta nr 9 – PH ”MARGO” Spółka z o.o., 70 – 483 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 67,78 pkt. 

Grupa IV – Załącznik 1d – Słodycze, przyprawy do ciast

Oferta nr 19 – FHU „CHEM - AJ” SC Janusz Świerczek Andrzej Trukawka, 70 - 112 Szczecin, ul. Starkiewicza 1a- oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 13 – „LECH” Spółka z o.o.,  78 – 100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b, Magazyn Kliniska Wielkie ul. Rzemieślnicza 1 – oferta uzyskała 95,46 pkt.

Oferta nr 18 – „SEMI”  Przemysław Fiedorowicz, 70 – 770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 92,14 pkt.,

Oferta nr 9 – PH ”MARGO” Spółka z o.o., 70 – 483 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 87,72 pkt.  

Grupa  V – Załącznik 1 e – Mrożonki

Oferta nr 9 – PH ”MARGO” Spółka z o.o., 70 – 483 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 100 pkt.  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 7 – J. Witkowski, P. Witkowski PHU LODIMEX SJ 70 – 812 Szczecin, ul. Pomorska 112a  - oferta uzyskała 91,44 pkt.

Oferta nr 17 – „IGLOTEX – KOSZALIN” Spółka z o.o.,  75 – 135 Koszalin filia Szczecin, ul. Goleniowska 57 – oferta uzyskała 73,36 pkt.  

Grupa VI – Załącznik 1 f – Ryby

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MINI – FISZ” Spółka z o.o. 70 – 656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4 - oferta uzyskała 100 pkt najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 18 – „SEMI”  Przemysław Fiedorowicz, 70 – 770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 99,97 pkt.

Oferta nr 5 – „IMPERIAL – KOŁOBRZEK” A. Łuczka, Zb. Łuczka SJ, 78 – 100 Kołobrzeg, ul. Albatrosa 11- oferta uzyskała 97,41 pkt.

Oferta nr 9 – PH ”MARGO” Spółka z o.o., 70 – 483 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 91,40 pkt.,

 Oferta nr 17 – „IGLOTEX – KOSZALIN” Spółka z o.o.,  75 – 135 Koszalin filia Szczecin, ul. Goleniowska 57 – oferta uzyskała 87,82 pkt.  

Grupa VII – Załącznik 1 g – Pieczywo

Oferta nr 11 –„SPOŁEM” PSS, 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3-go Maja 18 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 15 - Ciastkarnia, Piekarnia, Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek, 72 – 100 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 21 – oferta uzyskała 86,93 pkt,

Oferta nr 8 – Piekarnia „PIAST”, 72-130 Maszewo, ul. Okrzei 1 – oferta uzyskała 74,74 pkt.

Oferta nr 4 – „ASPROD” Spółka z o.o., 72 – 123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 46 – oferta uzyskała 63,90 pkt.

Grupa VIII – Załącznik 1 h – Nabiał, przetwory nabiałowe

Oferta nr 15 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b – oferta uzyskała 100 pkt. najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 87,86 pkt.

Oferta nr 9 – PH ”MARGO” Spółka z o.o., 70 – 483 Szczecin Aleja Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 85,03 pkt., 

Grupa IX – Załącznik 1i – Ziemniaki

Oferta nr 6 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak SJ, 72 – 005 Przecław 150- oferta uzyskała 100 pkt. najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 12 – PHU „BULNEX” Andrzej Bułatewicz 71 – 411 Szczecin, Aleja Wyzwolenia 85- oferta uzyskała 79,22 pkt. 

Grupa X – Załącznik 1 j – Jaja

Oferta nr 15 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b – oferta uzyskała 100 pkt. najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 81,49 pkt.

Oferta nr 6 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak SJ, 72 – 005 Przecław 150- oferta uzyskała 73,34 pkt.

Oferta nr 12 – PHU „BULNEX” Andrzej Bułatewicz 71 – 411 Szczecin, Aleja Wyzwolenia 85- oferta uzyskała 73,34 pkt.  

Grupa XI – Załącznik 1 k – Warzywa, owoce, kiszonki

Oferta nr 6 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak SJ, 72 – 005 Przecław 150 - oferta uzyskała 100 pkt. najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 12 – PHU „BULNEX” Andrzej Bułatewicz 71 – 411 Szczecin, Aleja Wyzwolenia 85- oferta uzyskała  89,96 pkt.  

Grupa XII – Załącznik 1 l – Mięso, wędliny

Oferta nr 14 – „MADAR” Dariusz Watral 71 -001 Szczecin, ul. Autostrada Poznańska 1 - oferta uzyskała 100 pkt. najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 99,23 pkt.

Oferta nr 16 – Zakład Mięsny Grabowscy Spółka z o.o., 72 – 300 Gryfice, Ościęcin 32 – oferta uzyskała 93,33 pkt.

Oferta nr 3 – „BYK” SJ Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, 72 - 006 Szczecin, ul. Wielecka Mierzyn – oferta uzyskała 90,50 pkt.

Grupa XIII – Załącznik 1 ł – Wyroby garmażeryjne, świeże

Oferta nr 10 – „KK” SC Produkcja garmażerki Kułakowski & Kustra 72 – 752 Szczecin, ul. Radosna 30- oferta uzyskała 100 pkt. najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz

Jednocześnie informujemy, że nie odrzuciliśmy oferty żadnego wykonawcy i żaden wykonawca nie został  z postępowania wykluczony.

Umowy na dostawę artykułów spożywczych zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3) a).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 500020 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima, ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4280086, faks 091 4280085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH W SZCZECINIE UL. GRZYMIŃSKA 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH W SZCZECINIE UL. GRZYMIŃSKA 6.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przetwory sypkie, produkty strączkowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU CHEM - AJ SC Janusz Świerczek, Andrzej Turkawka, ul. Starkiewicza 1a, 70-112 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10484,60

 • Oferta z najniższą ceną: 10484,60 / Oferta z najwyższą ceną: 13338,98

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przyprawy, przetwory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU CHEM - AJ SC Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka, ul. Starkiewicza 1a, 70-112 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19921,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18922,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18922,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21582,45

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Napoje, soki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEMI Przemysław Fiederowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3745,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3330,20

 • Oferta z najniższą ceną: 3330,20 / Oferta z najwyższą ceną: 4913,45

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Słodycze, przyprawy do ciast

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU CHEM - AJ SC Janusz Świerczek, Andrzej Turkawka, ul. Starkiewicza 1a, 70-112 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2070,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2359,94

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARGO Sp. z o. o., Aleja Woj. Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8244,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6441,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6441,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8780,53

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MINI - FISH Sp. z o. o., ul. Energetyków 3/4, 70-656 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6930,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5994,90

 • Oferta z najniższą ceną: 5994,90 / Oferta z najwyższą ceną: 6826,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SPOŁEM PSS, Konstytucji 3 - maja 18, 72-100 Goleniów, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21111,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14230,40

 • Oferta z najniższą ceną: 14230,40 / Oferta z najwyższą ceną: 22270,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Nabiał, przetwory nabiałowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LECH Sp. z o. o., ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41141,60

 • Oferta z najniższą ceną: 41141,60 / Oferta z najwyższą ceną: 48387,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Ziemniaki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak SJ, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LECH Sp. z o. o., ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4810,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Warzywa, owoce, kiszonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZBOREK Z. kusiak, H. Kusiak SJ, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20756,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20756,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23073,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Mięso, wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MADAR Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65251,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 62337,50

 • Oferta z najniższą ceną: 62337,50 / Oferta z najwyższą ceną: 68881,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Wyroby garmażeryjne, świeże

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KK SC Produkcja garmażerki Kułakowski, ul. Radosna 30, 72-752 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12911,25

 • Oferta z najniższą ceną: 12911,25 / Oferta z najwyższą ceną: 12911,25

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/12/10
udostępnił: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6, wytworzono: 2012/12/10, odpowiedzialny/a: Małgorzata Czerkies, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:05:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:05:45 modyfikacja wartości
Michał Twardochleb 2013/01/23 14:21:15 modyfikacja wartości
Michał Twardochleb 2013/01/02 13:43:05 modyfikacja wartości
Michał Twardochleb 2012/12/10 13:32:59 modyfikacja wartości
Michał Twardochleb 2012/12/10 13:15:05 nowa pozycja