Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77495161

Aktualna strona: 510719

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup oprogramowania komputerowego


Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin,
pok. 337L III piętro, Tel. 091 422 10 55.
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zakup oprogramowania komputerowego” (Kod CPV 30241000-0)
 
1) Termin realizacji do 31 grudnia 2007 r.
2) Kryteria oceny ofert – cena 100%.
3) Oferta nie musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w SIWZ.
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 337L III piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp.
5) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 337L - sekretariat Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
6) Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2006r o godzinie 10:00.
7) Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2006r o godz.10:15 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 336.
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, termin wykonania 10 dni.
9) Zamawiający nie wymaga wadium.
10) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

Do pobrania:
 

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie
informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„zakup oprogramowania komputerowego”
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
1. W grupie A
Axel Computer sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na kwotę 78 748,56 zł.
 
2. W grupie B
Linus Maciej Jarzemski z siedzibą w Szczecinie na kwotę 15 990 zł.
 
3. W grupie C
Axel Computer sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na kwotę 1 650,66 zł.

    


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/09
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin