Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Najem pomieszczenia - pracowni żywienia znajdującej się w budynku „B” Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej


Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. )

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana  w Szczecinie, ul. Portowa 21 , 70 - 833 Szczecin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia:

1.  pracowni żywienia  znajdującej  się w budynku „B”  Zespołu Szkół Nr 2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej.

Godziny najmu:

piątek      w godzinach 16.00 do 20.00

sobota     w godzinach    9.00 do 16.30

niedziela w godzinach    9.00 do 16.30


Pracownię  wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody zimnej i ciepłej, energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Warunki przetargu:

1.Oferta winna zostać złożona na piśmie, w sekretariacie szkoły w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 27.11.2018 r. do godz. 12:00."

2.Termin składania ofert – do dnia 27.11.2018 r. do godziny 11:45.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 12:00.

4.Informacji dotyczących powierzchni udostępnianych do wynajmu oraz ich możliwości funkcjonalnych udziela kierownik gospodarczy Grzegorz Kuczyński, pod numerem telefonu (91) 4415177 , w godz. od 8:00 do 12:00.

5. Pomieszczenie i miejsca oferowane do wynajęcia można obejrzeć do dnia 26.11.2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym.

6.Minimalna cena wynajmu wynosi:

55,00 złotych  brutto za 1 godzinę zegarową ( w tym VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami)

7.Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 

8. Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z  rejestru KRS,

- kserokopia o nadaniu NIP i REGON

- kserokopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)

9.Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

  1. zaproponowana  najwyższa godzinowa  wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia
  2. rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 30.04.2019r.

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły pod adresem : zs2@miasto.szczecin.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/11/16
IV
udostępnił: Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana , wytworzono: 2018/11/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Kuczyński , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/11/16 12:52:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/11/16 12:52:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/11/16 12:49:44 nowa pozycja