Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

"Dostawa wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Ogłoszenie nr 546065-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi: "Dostawa wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, krajowy numer identyfikacyjny 21965500000, ul. ul. Grodzka  23 , 70543   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 433 29 24, , e-mail sp63@miasto.szczecin.pl, , faks 91 489 14 37.

Adres strony internetowej (URL): www.sp63.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Adres:

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie"

Numer referencyjny: SP63.261.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy „na życzenie” wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje wyposażenie do sal przedszkolnych i szkolnych, w tym meble (włącznie z biurowymi, wyposażenie, urządzenia domowe ( z wyłączeniem oświetlenia), pomoce naukowe, pościel - wyroby włókiennicze używane w gospodarstwie domowym, określone odpowiednio w załączniku nr 1A do SIWZ. 3. Wymogi dodatkowe: wytypowany przedstawiciel Zamawiającego zamawia towar bezpośrednio u Wykonawcy drogą telefoniczną, e – mailem, faksem, lub formą pisemną. 4. Towar wymieniony w Formularzu kalkulacji cenowej – Załącznik nr 1A do SIWZ, będzie dostarczany przez Wykonawcę na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, dopuszczającymi dostawy w częściach. Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale XV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

 

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2

Dodatkowe kody CPV:

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach: 108

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Nie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25.Ust.1 ustawy PZP.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) kalkulacja cenowa – załącznik nr 1A DO SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Cena     60,00

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy   20,00

Termin realizacji zamówienia/ dostaw częściowych         20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewiduje możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu zamówienia lub w SIWZ oraz określi warunki takiej zmiany. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie formie aneksu. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie: a) przewidzianym w umowie, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, c) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający szczegółowy opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty lub rabaty .Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-17, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferta musi być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Informacja z otwarcia ofert:

  Szczecin, 17.07.2017 r.

 

Znak sprawy: SP63.261.1.2017.MG

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naDostawę wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”

 

  1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

194 000,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Wysokość kary umownej

Okres gwarancji i rękojmi

Warunki płatności

1.

Centrum SEDNO Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

298 508,70 zł

7 dni kalendarzowych lub mniej

liczonych od dnia otrzymania zapotrzebowania

200 zł za każdy dzień

opóźnienia w wykonaniu zamówienia

Zgodnie z siwz

Zgodnie z siwz

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

178 365,84 zł

14 dni kalendarzowych lub

mniej liczonych od dnia otrzymania zapotrzebowania

200 zł za każdy dzień

opóźnienia w wykonaniu zamówienia

Zgodnie z siwz

Zgodnie z siwz

 

 

 

 

 

 3.Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Przykładowe oświadczenie - grupa kapitałowaWyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Miasto Szczecin
- Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
70 – 543 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Grodzka 23

Znak sprawy:  SP63.261.1.2017, Szczecin, dnia 18.07.2017 r.


Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 

Ofertę nr 2
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.


Streszczenie oceny złożonych ofert:


 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin realizacji zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

Punkty łącznie

1.

Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości  44-48,   75-252 Koszalin

36

20

20

 

76

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46,   93-428 Łódź

60

0

20

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/07/06
udostępnił: , wytworzono: 2017/07/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/04 13:48:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/04 13:48:41 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/18 09:59:32 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/18 09:51:26 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/18 09:46:43 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 11:27:23 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 11:25:18 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 11:21:55 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 11:09:57 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 11:00:46 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 10:56:59 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 10:56:00 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 10:55:09 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 10:53:45 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/17 10:47:54 modyfikacja wartości
Maria Grządzielewska 2017/07/06 14:49:03 nowa pozycja