Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrebie nieruchomości położonej przy ul. Kadłubka 10/11 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin,

w imieniu której działa

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE

ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ZIELENI

W OBREBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY UL. KADŁUBKA 10/11”

 

1.      Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni.

 

2.      W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

a)      utrzymania czystości wewnątrz,

b)      utrzymania czystości terenów zewnętrznych,

c)      pielęgnacji zieleni,

d)      przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,

e)      niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,

f)        usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,

g)      informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jakość  i termin wykonywania usług,

h)      bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,

i)        niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,

 

3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.04.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

CPV:  74700000 - 6 - usługi sprzątania

      CPV: 90200000 - 9 - usługi porządkowo-sanitarne oraz podobne świadczone na terenach miejskich lub wiejskich

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

6.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy);

e)      spełniają następujące warunki dodatkowe:

1.  zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat, przez dniem wszczęcia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie:

·         co najmniej 2 prace polegające na utrzymaniu czystości wewnątrz nieruchomości,

·         co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych,

·         co najmniej 2 prace polegające na pielęgnacji zieleni.

Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy w jednej wykazanej pracy zawierać się będą ww. elementy (np. jedna praca obejmie zarówno utrzymanie czystości wewnątrz oraz terenów zewnętrznych),

2.   są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł.

 

 oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:

1)      oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do  SIWZ.

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i  odbiorców,  według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

4)  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

5)   ofertę cenową.

6)   pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku składania oferty  wspólnej.

 

7.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 10,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

9.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 14.03.2008 r. do godz. 10:00.

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2008 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy  ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.

12.  Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 423 30 11, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.

13.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 marca 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 6 marca 2008 r.


SIWZ

Załączniki:

- 1

- 2

- 3

- 4Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                 Szczecin, dnia 20 marca 2008 r.

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

 

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ ORAZ NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU POŁOŻONEGO  PRZY W SZCZECINIE PRZY UL. KADŁUBKA 10/11

 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Z 2006 R., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)               i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybrano ofertę firmy:

 

FHU THOMAS

Tomasz Zelent

ul. Lubieszyńska 34

72 – 600 Szczecin

 

zgodnie z przyjętym w postępowaniu kryterium „ceny”, z ceną brutto wynoszącą 2 874,40 zł.

 

W postępowaniu oferty złożyły nw. firmy:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

Adres wykonawcy

Cena

1

E. WASILEWSKA M.SZEMBORSKI

ul. Kołłątaja 7a/2

Koszalin

3.200,00

2

ŁUKASZ GRABOWSKI

Warzymice 150/4

72-005 Przecław

6.476,00

3

FHU THOMAS

ul. Lubieszyńska 2

72 – 600 Szczecin

2.784,40

4

JANTAR Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76 – 200 Słupsk

4.360,87

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/03/06
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2008/03/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:55:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:55:01 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/03/25 08:51:44 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/03/10 08:32:58 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/03/06 14:59:59 nowa pozycja