Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dozór terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki


        Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania
 
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro
 
na
świadczenie na usługi ochrony
fizycznej wraz z interwencją patroli szybkiego reagowania
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
 
1.   Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
ul. Niemierzyńska 18A
71 – 441 Szczecin
strona internetowa: zajezdnia.szczecin.art.pl     e-mail: dyrektor@zajezdnia.szczecin.art.pl
 
2.   Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:
ul. Lenartowicza 4
71 – 441 Szczecin
 
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów w zakresie przedmiotu zamówienia: - Bogdan Stanuch,  w godz. 1000-1500  (tel. 508336808)
 
3.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej: <bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=65761F5F32584F2B900DD097A7FA6518> lub można ją otrzymać w formie pisemnej
w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Lenartowicza  4 w godz. 1000 – 1500 na żądanie wykonawcy złożone w formie pisemnej lub przesłanej faxem czy drogą elektroniczną lub w wersji dokumentu drukowanego za zaliczeniem pocztowym w cenie 17 zł. (5,00 zł – SIWZ + 12 zł - koszty przesyłki).
 
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
1.  Opis
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: świadczenie na rzecz zamawiającego usług dozoru terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki
i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania.
 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na dozór terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania. W skład dozorowanego terenu i obiektów wchodzą:
a)      teren byłej Zajezdni Tramwajowej o pow. 7.510 m2 (działka nr 20) przy
ul. Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie;
 
2.  Miejsce wykonania zamówienia:
Obiekty Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
3.  Rodzaj zamówienia: usługa
4.  Wspólny słownik zamówień (CPV): główny przedmiot: 74610000-8
5.  Zakres zamówienia: zakres zamówienia określony w pkt. 1.2
6.  Wymagany termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy
7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8.  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 
III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
1.   Zamawiający żąda wniesienia od wykonawcy wadium w kwocie 10.000 zł. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł; słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1)         pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A., VII O/Szczecin
07 12401864 1111 0010 0885 1036;
2)    poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)     gwarancji bankowych;
4)     gwarancji ubezpieczeniowych;
5)     poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium.
 
2.  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe             i techniczne
 
W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
 
1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdyż ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: aktualną koncesję na prowadzenie działalności ochroniarskiej, wydaną przez właściwy organ;
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności potwierdzonym certyfikatem jakości ISO 9001:2000 lub innym równoważnym oraz wykażą się załączonym do oferty oświadczeniem o posiadaniu własnych zmotoryzowanych partoli interwencyjnych
 
3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie
art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 
a także spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu:
 
a)      Przedłożą wykaz co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z odpisem referencji lub dokumentów o równoważnym znaczeniu potwierdzających należyte wykonanie opisanych tam usług ochrony fizycznej (dozoru), z określeniem czasu i miejsca ich wykonywania.
 
b)      Przedłożą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 800.000 zł
 
Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
 
 
IV.  KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
     Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena brutto oferty 100% (pkt.)
 
V.  TERMINY
 
1. Termin składania ofert: do 25.09.2006r. do godz. 1200  w Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Lenartowicza 4
2. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.09.2006r. godz. 1230 Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Lenartowicza 4
3. Termin związania ofertą: 60 dni od daty składania ofert
 
VI.  INNE INFORMACJE
 
1Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy
2Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
3Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej –
nie dotyczy
4Data umieszczenia ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń: 18.09.2006r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art. 92. ust. 1 zawiadamiam Państwa, że w wyniku przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na świadczenie na rzecz zamawiającego usług dozoru terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania ogłoszonego przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie:
za najkorzystniejszą uznana została oferta R&M IZOMAR Sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 24. Cena zaproponowana przez powyższą Spółkę wynosi 5.697,60 zł brutto i jest najniższą spośród nadesłanych ofert.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/09/14
udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, wytworzono: 2006/09/14, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/22 14:43:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/22 14:43:51 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/09/27 14:54:49 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/09/27 14:53:20 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/09/18 10:09:30 modyfikacja wartości
Horoszko Stanisław 2006/09/14 11:08:26 modyfikacja wartości
Horoszko Stanisław 2006/09/14 11:00:08 modyfikacja wartości
Horoszko Stanisław 2006/09/14 10:55:11 nowa pozycja