Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa paliw płynnych do OWR Agawa w Mrzeżynie


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Dostawę paliw płynnych
dla potrzeb OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następującym asortymencie:
b) benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
c) olej napędowy (wg PN-EN 590-1999) CPV: 09134100-8
Dostarczane paliwa spełniać będą kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz z norm PN-EN 228, PN-EN 590 i PN-EN 589.

2. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, z wykorzystaniem magnetycznych lub mikroprocesorowych kart paliwowych, umożliwiających rejestrację stanu licznika kilometrów tankowanego pojazdu.
Liczba kart – nie więcej niż 3 szt.

3. Miejscem odbioru paliw będą stacje wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania.

5. Wykonawca zapewni (wytypowanym przedstawicielom zamawiającego) dostęp do elektronicznego zestawienia transakcji dokonanych w okresie rozliczeniowym przy pomocy kart flotowych. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa oraz ilość zatankowanych litrów, kwotę transakcji, a także stan licznika kilometrów.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 3,5 tys. l w poniższym asortymencie:

Przedmiot Szacunkowe zapotrzebowanie
• benzyna bezołowiowa 98 oktanowa 0,7 tys.
• olej napędowy 2,8 tys.
Razem: 3,5 tys.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego (dotyczy obu części przedmiotu zamówienia).

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 stację paliw (mogącą realizować karty bezgotówkowe), w promieniu nie większym niż 20 km od Mrzeżyna.
Ponadto Wykonawca powinien posiadać minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę. Przedmiotowe stacje muszą realizować karty flotowe.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz stacji paliwowych realizujących bezgotówkowe transakcje przy użyciu kart flotowych, z poda-niem ich lokalizacji oraz godzin otwarcia.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
2) odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

14 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału, złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.

15. Kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 10%
2 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 40%
3 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%

16. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 16 grudnia 2009 r. do godz. 10:00.
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
20. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.Szczecin, dnia 8 grudnia 2009 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 13 stycznia 2009 r.

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9

zawiadamia o unieważnieniu postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę paliw płynnych do OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej zawiadamia, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5zostało unieważnione z mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Uzasadnienie
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty cenowej.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/12/08
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/01/13, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 11:47:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 11:47:33 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/01/13 08:40:15 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/12/08 09:39:12 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/12/08 09:38:26 nowa pozycja