Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Jednostka Budżetowa
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Dostawę paliw płynnych
dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następującym asortymencie:
a) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
b) benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
c) olej napędowy (wg PN-EN 590-1999) CPV: 09134100-8
d) gaz LPG (wg PN-EN 589:2004) CPV: 09133000-0
Dostarczane paliwa spełniać będą kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz z norm PN-EN 228, PN-EN 590 i PN-EN 589.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
część I – obsługa MJOG z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9
część II – obsługa OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5

3. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, z wykorzystaniem magnetycznych lub mikroprocesorowych kart paliwowych, umożliwiających rejestrację stanu licznika kilometrów tankowanego pojazdu.
Liczba kart – nie więcej niż 35 szt.

4. Miejscem odbioru paliw będą stacje wykonawcy.

5. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania.

6. Wykonawca zapewni (wytypowanym przedstawicielom zamawiającego) dostęp do elektronicznego zestawienia transakcji dokonanych w okresie rozliczeniowym przy pomocy kart flotowych. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa oraz ilość zatankowanych litrów, kwotę transakcji, a także stan licznika kilometrów.

7. W ramach realizacji:
a) I części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 36,7 tys. l w poniższym asortymencie:

Przedmiot Szacunkowe zapotrzebowanie
• benzyna bezołowiowa 95 oktanowa 23,5 tys.
• benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa 18,5 tys.
• olej napędowy 12,5 tys.
• gaz LPG 2,5 tys.
Razem: 57,0 tys.

b) II części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 3,5 tys. l w poniższym asortymencie:

Przedmiot Szacunkowe zapotrzebowanie
• benzyna bezołowiowa 98 oktanowa 0,5 tys.
• olej napędowy 2,0 tys.
Razem: 2,5 tys.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego (dotyczy obu części przedmiotu zamówienia).
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 15.02.2011 r. do dnia 31.12.2010 r.
10. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
11. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, iż:
 W PRZYPADKU I CZĘŚCI PRZEDMIOTU:
posiada minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę; przedmiotowe stacje muszą realizować karty flotowe.
 W PRZYPADKU II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
posiada co najmniej 1 stację paliw (mogącą realizować karty bezgotówkowe), w pro-mieniu nie większym niż 30 km od Mrzeżyna; ponadto winien posiadać minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 4 SIWZ),
3) oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ – wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

12 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11 niniejszego rozdziału, złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.

13. Kryteria oceny ofert:
DLA I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 95 oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 20%
2 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 16%
3 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 11%
4 średnia cena 1 l gazu LPG obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 3%
5 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%
DLA II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 10%
2 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 40%
3 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%

14. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 3 lutego 2011 r. do godz. 10:00.
17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
18. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, w godz. 10:00–12:00.


Szczecin, dnia 26 lutego 2011 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

 

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB

MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE

 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759)                         i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta                         i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Dla 1 części przedmiotu zamówienia p.n. obsługa MJOG z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9 – wybrano ofertę nr 2:

 

PKN ORLEN S.A.                                                                                                                                                                                          ul. Chemików 7                                                                                                                                                                                                          09 – 411 Płock

2)  Dla 2 części przedmiotu zamówienia p.n. obsługa OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5 – wybrano ofertę nr 2:

 

PKN ORLEN S.A.                                                                                                                                                                                                      ul. Chemików 7                                                                                                                                                                                                       09 – 411 Płock

Uzasadnienie:

Oferta Spółki ORLEN jest najkorzystniejsza, zarówno w I, jak i w II części przedmiotu zamówienia. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów (odpowiednio: 99,95 i 100), zgodnie z przyjętymi  w postępowaniu kryteriami.

 

część I – obsługa siedziby MJOG

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

Zaoferowana cena1 litra

95

98

ON

LPG

1

SHELL POLSKA Sp. z o.o.                                      ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A                                  02 – 366 Warszawa

4,79

5,66

4,68

2,58

2

PKN ORLEN                                                               ul. Chemików 7                                         09-411 Płock

4,76

4,79

4,64

2,62

                    

część II – obsługa OWR Agawa

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

Zaoferowana cena1 litra

95

98

ON

LPG

1

SHELL POLSKA Sp. z o.o.              ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A

02 – 366 Warszawa

-

5,66

4,68

-

2

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-411 Płock

-

4,98

4,68

-

 

 

 

Liczba punktów uzyskanych w I części przedmiotu zamówienia

 

Waga kryterium

 

 

SHELL

 

ORLEN

średnia cena 1 l benzyny 95 oktanowej

20

19,80

20

średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej

16

13,54

16

średnia cena  1 l oleju napędowego

11

10,90

11

średnia cena  1 l gazu LPG

3

3

2,95

wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa

50

0

50

 

Razem:

 

47,24

99,95

 

 

Liczba punktów uzyskanych w II części przedmiotu zamówienia

 

Waga kryterium

 

 

SHELL

 

ORLEN

średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej

10

8,79

10

średnia cena  1 l oleju napędowego

40

40

40

wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa

50

0

50

 

Razem:

 

48,79

100

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 9 lutego 2011 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

Szczecin: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12992 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb MJOG poprzez dostarczenie ich do: - siedziby MJOG w Szczecinie przy ul. Czesława 9, - OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa paliw płynnych do siedziby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PKN ORLEN S.A., ul. Czemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255235,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 264362,44
  • Oferta z najniższą ceną: 264362,44 / Oferta z najwyższą ceną: 282225,00
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Dostawa paliw płynnych do OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PKN ORLEN, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11175,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11820,37
  • Oferta z najniższą ceną: 11820,37 / Oferta z najwyższą ceną: 12190,00
  • Waluta: PLN.
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/01/26
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/01/26, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 10:06:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 10:06:46 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/03/03 13:53:55 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/02/01 14:30:24 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/01/26 09:47:18 nowa pozycja