Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń na I-szym piętrze w budynku administracyjnym przy. ul. Czesława 9 w Szczecinie

Szczecin: Remont pomieszczeń na I-szym piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Czesława 9 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 162330 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń na I-szym piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Czesława 9 w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Opisem Technicznym Zakresu Robót w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiałem pomocniczym tj. Przedmiarem Robót opracowanymi przez Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie, Krzysztof Konieczny z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Jugosłowiańska 37 c-5, a także wykonanie wszystkich prac, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: 1. Roboty tynkarskie, obejmujące: 1) zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, 2) przygotowanie podłoża - naprawa rys, pęknięć i uszkodzonych tynków, gruntowanie, 3) wykonanie gładzi wewnętrznych dwuwarstwowych, 4) wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z izolacją z wełny mineralnej, 2. Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, obejmujące: 1) demontaż wewnętrznych drzwi przy wejściu na zabudowany taras i okna oraz podokienników, 2) montaż nowych drzwi z PCV, 3) montaż nowych okien z PCV, 4) montaż nowych parapetów wewnętrznych z płyt postforrming lub z PCV, 3. Roboty posadzkowe, obejmujące: 1) zerwanie wykładziny dywanowej, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 2) wylanie masy samopoziomującej 3-5 mm. 3) ułożenie wykładziny rulonowej PCV obiektowej, 4) montaż listew przyściennych drewnopodobnych. 4. Roboty malarskie, obejmujące: 1) przygotowanie powierzchni do malowania - usunięcie starej farby, gruntowanie ścian i sufitów, 2) malowanie sufitów farbą lateksową w kolorach pastelowych, 3) zabezpieczenie okien, drzwi , posadzek przed malowaniem, 4) malowanie farbą olejną elementów drewnianych; parapetów okien, drzwi, ościeżnic, listew przypodłogowych, 5) malowanie rur. 4. Pozostałe roboty, obejmujące: 1) wymiana lamp z dopasowaniem instalacji elektrycznej do nowego układu lamp, 2) wymiana zaworów przy pisuarach.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 1000 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc) w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. do godziny 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie przez wykonawców, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlanych podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną, podobną zamawiający uzna: roboty ogólnobudowlane, o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie przez wykonawców, że dysponują lub będą dysponować minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - (Rozdz. III pkt 1 siwz). 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 1-504 Szczecin (pok. 21 A).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, (pok. nr 24), ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 Lista załączników:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/06/10
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem