Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dyrektor inwestycji dla zadania: Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera


 

 

Szczecin: Dyrektor inwestycji dla zadania: Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera
Numer ogłoszenia: 43116 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dyrektor inwestycji dla zadania: Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji dyrektora inwestycji tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych i współpracy z wszystkimi uczestnikami procesu realizacyjnego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera - które realizowane jest wg warunków FIDIC..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.50.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisko dyrektora inwestycji posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje: a)wykształcenie wyższe budowlane, b)uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c)co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w branży budowlanej w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w koordynacji i zarządzaniu kontraktami, d)pełnienie funkcji na stanowisku np. kierownika projektu, dyrektora kontraktu, inżyniera kontraktu, zarządzającego kontraktem lub równorzędnym odpowiedzialnym za koordynację i zarządzanie minimum jedną budową obiektu o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł netto, e)pełnienie funkcji na stanowisku np. kierownika projektu, dyrektora kontraktu, inżyniera kontraktu, zarządzającego kontraktem lub równorzędnym odpowiedzialnym za koordynację i zarządzanie minimum jedną budową obiektu realizowaną wg warunków FIDIC, W przypadku wykazania, iż osoba zdolna do wykonania zamówienia pełni obecnie ww. funkcję należy wykazać, iż pełni ją przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający uzna również warunek opisany w ppkt 3 lit. d) i lit. e) za spełniony, jeżeli osoba zdolna do wykonania zamówienia pełniła ww. funkcję przy realizacji budowy obiektu o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł netto wg warunków FIDIC. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcy część zamówienia dotyczącą pełnienia funkcji dyrektora inwestycji, to osoba taka musi posiadać co najmniej takie doświadczenie i kwalifikacje jakie wymagane są przez zamawiającego i opisane w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz , iż wykonawcę i osobę pełniącą funkcję dyrektora inwestycji nie łącza z Inżynierem Kontraktu, z Wykonawcą Robót i z Nadzorem Autorskim żadne stosunki prawne wynikające z Kodeksu Pracy lub innej umowy cywilno-prawnej pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach niżej wymienionych: 1)Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany Dyrektora Inwestycji za wyjątkiem: a)zdarzeń losowych np. śmierci, długotrwałej choroby lub pobytu w szpitalu itp. b)niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 2)Zamawiający może żądać zmiany Dyrektora Inwestycji, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić dyrektora kontraktu zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku, 3)za zgodą Zamawiającego przewiduje się możliwość zastępstwa dyrektora kontraktu na czas jego nieobecności, 4)w przypadku zmiany Dyrektora Inwestycji nowy Dyrektor Inwestycji musi spełniać wymagania określone dla niego w siwz, 5)zmiany osoby pełniącej funkcję dyrektora inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy kary umowne o których mowa w § 11 ust. 5 niniejszej umowy, 6)termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 48 miesięcy od dnia podpisania umowy w przypadku wstąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki, 7)za zgodą Stron harmonogram płatności może być aktualizowany w trakcie trwania umowy 8)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany urzędowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/03/14
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2011/03/14, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 10:12:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 10:12:50 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/03/14 11:01:21 nowa pozycja