Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 r.


Szczecin: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 r
Numer ogłoszenia: 229480 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, faks 91 4245805.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 roku. Kod CPV: 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2, 30124000-4.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ I: minimum 1 dostawę główną. Za dostawę główną zamawiający uzna: dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Jeżeli praca podobna jest w trakcie wykonywania, to musi być już zrealizowana, na dzień składania ofert, na wartość nie niższą niż 50 000 zł brutto. b) w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ II: minimum 1 dostawę główną. Za dostawę główną zamawiający uzna: dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Jeżeli praca podobna jest w trakcie wykonywania, to musi być już zrealizowana, na dzień składania ofert, na wartość nie niższą niż 20 000 zł brutto. Zamawiający uzna warunek w obu częściach za spełniony także wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę główną polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty (w przypadku oferowania materiałów równoważnych - dotyczy części I zamówienia): a) dokumenty potwierdzające wydajność oferowanych wyrobów równoważnych - raporty z testów wydajności przeprowadzone zgodnie z normami: - ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla tuszy do drukarek atramentowych. b) certyfikaty dla producentów wyrobów równoważnych: - jakościowy ISO 9001 (lub równoważny); - środowiskowy ISO 14001 (lub równoważny).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) formularz asortymentowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a i/lub 1b do siwz, w zależności na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana ta może dotyczyć sytuacji, gdy towar określony w formularzu asortymentowo-cenowym, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w ofercie i umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.8.2014.MG                                         

Szczecin, dnia 07.08.2014 r.

Dotyczy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 r.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

W części 1:

Nazwa (firma): CITY BIURO s.c. Bogumił Stojanowski Agnieszka Stojanowska

Siedziba i adres: ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

4.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej

ul. Warszawska 363/365,

42-200 Częstochowa

 

74,15 pkt

5.

 

GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania s.c.

ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce

 

86,11 pkt

6.

 

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

 

91,79 pkt

7.

 

CITY BIURO s.c. Bogumił Stojanowski Agnieszka Stojanowska

ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica

 

100 pkt

8.

 

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej

ul. Trakt Lubelski 233,

04-667 Warszawa

 

84,94 pkt

9.

 

KSERO CONTAKT Sp. J.

Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20a,

71-047 Szczecin

 

oferta odrzucona

10.

 

HAPRINT TONERY s.c.

Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo

 

91,18 pkt

 

W części 2:

Nazwa (firma): PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna

Siedziba i adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

 

JES spółka z o.o.

ul. Śląska 22 lok. 17A,

42-217 Częstochowa

 

oferta odrzucona

2.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAR-GUT” Sławomir Gutowski

ul. Krótka 7A, 62-060 Krąplewo

 

72,10 pkt

3.

 

DMD s.c. Paweł Miturski Dorota Miturska

ul. Staroniwska 41B,

35-101 Rzeszów

 

97,38 pkt

4.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Zakład Pracy Chronionej

ul. Warszawska 363/365,

42-200 Częstochowa

 

91,62 pkt

5.

 

GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania s.c.

ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce

 

93,69 pkt

6.

 

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

 

100 pkt

8.

 

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej

ul. Trakt Lubelski 233,

04-667 Warszawa

 

94,64 pkt

9.

 

KSERO CONTAKT Sp. J.

Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20a,

71-047 Szczecin

 

93,37 pkt

10.

 

HAPRINT TONERY s.c.

Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo

 

49,21 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/07/09
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2014/08/07, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 08:50:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 08:50:45 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 19:15:18 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 19:02:09 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/08/07 14:44:23 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/08/07 14:43:44 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/08/07 14:42:05 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/09 10:42:28 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/07/09 09:25:50 nowa pozycja