Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.


04/10/2017    S190    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania

2017/S 190-389237

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
Tel.: +48 914351109
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.14.2017.MG
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach o łącznej powierzchni 28 457,54 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone) o łącznej powierzchni 15 066,19 m².

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy w ramach konsorcjum będą odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

2. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

a.1) w przypadku składania oferty na część I: 100 000 PLN

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie;

a.2) w przypadku składania oferty na część II: 50 000 PLN

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, dla wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej wystarczającym będzie wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN.

Uwaga:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

a.1) w przypadku składania oferty na część I: 2 usługi.

Za jedną usługę zamawiający uzna realizację, przez okres co najmniej 11 miesięcy, na podstawie jednej umowy, usługi polegającej na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) minimum 10000 m² powierzchni w budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), z wyłączeniem powierzchni garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

a.2) w przypadku składania oferty na część II: 1 usługę, przez którą zamawiający uzna komplet następujących usług:

— usługę, realizowaną na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, polegającą na bieżącym utrzymaniu terenu utwardzonego, o powierzchni co najmniej 5000 m², obejmującą przynajmniej zabiegi zamiatania i odśnieżania terenu,

oraz

— usługę realizowaną na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, polegającą na bieżącej pielęgnacji i utrzymaniu zieleni.

Usługi wymienione w tiret pierwsze i drugie mogły być wykonane w ramach tej samej umowy lub w ramach dwóch oddzielnych umów.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże usługi będące w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, muszą być one wykonywane co najmniej przez odpowiednio 11 miesięcy (w przypadku części I) albo 6 miesięcy (w przypadku części II).

b) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

b.1) w przypadku składania oferty na część I:

— automatem szorująco-zbierającym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 4 szt.

— urządzeniem piorącym do wykładzin i tapicerki – minimum 3 szt.

— urządzeniem polerującym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 3 szt.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie;

b.2) w przypadku składania oferty na część II:

— urządzeniem do mechanicznego odśnieżania chodników i dziedzińców – minimum 2 szt.

— urządzeniem do mechanicznego zamiatania chodników i dziedzińców – minimum 1 szt.

— kosiarką spalinową – minimum 2 szt.

— urządzeniem do mechanicznego podcinania żywopłotów – minimum 2 szt.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności podczas realizacji zamówienia:

1) usługi w zakresie utrzymania czystości w systemie dziennym (w części I i II),

2) usługi w zakresie utrzymania czystości w systemie popołudniowym (w części I i II),

3) usługi w zakresie utrzymania czystości – obsługa serwisowa – doraźna (w części I). 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce: 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Tryb postępowania-przetarg nieograniczony.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty,

2) JEDZ,

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

4) odpowiednie pełnomocnictwa,

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 4, tj:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika US,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) informacja z KRK,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

6. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 5.

7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

9. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

12. Wadium należy wnieść w wysokości: a) dla części I: 23 000 zł, b) dla części II: 3 500 PLN, przed upływem terminu składania ofert.

13. Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w każdej z części, na zasadach określonych w rozdziale I siwz.

14 Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia powierzchni sprzątania o nie więcej niż 10 % w stosunku do pierwotnej wielkości sprzątanej powierzchni. Wówczas wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o iloczyn ceny za sprzątanie 1 m2 (będącej ilorazem kwoty miesięcznego wynagrodzenia i ilości m2 sprzątanej powierzchni) i wielkości zmniejszonej powierzchni.

15. Kody CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-6, 90610000-6,

90919100-3. 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017
 
Polska-Szczecin: Usługi sprzątania
2017/S 190-389237
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi
Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 336 W)
sekretariat@mjog.szczecin.pl
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.
Przedmiot zamówienia: 90910000
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/10/2017
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: MadlenaGruszka
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-135054
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 190-389237
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/09/2017 2 / 3
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5 Część nr: 1 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
Powinno być: Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.5 Część nr: 2 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
Powinno być: Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: VI.3 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 5 ppkt 6
Zamiast: 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego ubiegania się o zamówienie publiczne,
Powinno być: 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
Numer sekcji: VI.3 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 13
Zamiast: 13.Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w każdej z części, na zasadach określonych w rozdziale I siwz.
Powinno być: 13. Zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:
1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 2) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego;
3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego, w każdej z części; 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego, w każdej z części.
Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.10.2017 r.
 


Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 09.11.2017 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.14.2017.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.14.4.2017.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.”

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn. „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.”

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I – 1 508 466,89 zł brutto

Część II – 195 653,79 zł

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część

Cena brutto za 1 miesiąc realizacji usługi

Wskaźnik zatrudnienia

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności

1.

Konsorcjum firm

Lider Konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

Członek konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

 ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

 

I

142 443,89 zł

55%

 

Zgodnie z siwz

II

14 664,34 zł

60%

Zgodnie z siwz

2.

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

DGP Clean Partner Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 5 e

59-220 Legnica

Członkowie:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 474 A

61-324 Poznań

Seban Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

4OP Sp. z o.o.

ul. Środowa 20

59-220 Legnica

I

171 686,04 zł

0%

Zgodnie z siwz

3.

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

I

118 667,94 zł

Powyżej 60%

Zgodnie z siwz

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczeniaWyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.14.2017.MK

Szczecin, dnia 04.12.2017 r.

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zw. dalej „ustawą” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

CZĘŚĆ I

 

Oferta nr 3

Konsorcjum firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

Członek konsorcjum:

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

 

CZĘŚĆ II

 

Oferta nr 1

Konsorcjum firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Członek konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część

Pkt w kryterium Cena

Pkt w kryterium Wskaźnik zatrudnienia

Punkty łącznie

1.

Konsorcjum firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Członek konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

 

I

49,99 pkt

30 pkt

79,99 pkt

II

60 pkt

30 pkt

90 pkt

2.

Konsorcjum firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

DGP Clean Partner Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 5 e

59-220 Legnica

Członkowie:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 474 A

61-324 Poznań

Seban Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

4OP Sp. z o.o.

ul. Środowa 20

59-220 Legnica

I

41,47 pkt

O pkt

41,47 pkt

3.

Konsorcjum firm w składzie:

Lider Konsorcjum:

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

Członek konsorcjum:

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

I

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/10/04
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem