Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy al. Niepodległości 17 i al. Wojska Polskiego 164.


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„STRÓŻOWANIE, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ NIERUCHOMOŚCI, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PIELĘGNACJA ZIELENI W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY:
• AL. WOJSKA POLSKIEGO 164,
• AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17”.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- stróżowanie,
- utrzymanie czystości wewnątrz obiektów,
- utrzymanie czystości terenów zewnętrznych,
- pielęgnację zieleni,
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
• część I – obsługa nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 17
• część II – obsługa nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 164.
2. W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) stróżowania,
2) utrzymania czystości wewnątrz nieruchomości,
3) utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni,
4) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
5) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
6) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
7) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
8) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
9) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,
3. W przypadku organizacyjnej zmiany formy prawnej Zakładu zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartej umowy w zakresie podmiotu zamawiającego.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
CPV: 98.34.11.30-5 - usługi stróżowania
CPV: 91.91.00.00-9 - usługi sprzątania
CPV: 90.60.00.00-3 - usługi porządkowo-sanitarne oraz podobne świadczone na terenach miejskich lub wiejskich
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Celem wykazania, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie winien jest wykazać – na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 – iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jedną pracę polegającą na stróżowaniu, dozorze lub ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł. brutto,
- co najmniej jedną pracę polegającą na utrzymaniu czystości wewnątrz nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 20 tys. brutto,
- co najmniej jedną pracę polegającą na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych,
- co najmniej jedną pracę polegającą na pielęgnacji zieleni,
W przypadku składania oferty na obie części wykonawca winien wykazać min. po 1 pracy we wskazanych zakresach, osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał należycie przynajmniej 1 pracę (osobno dla każdego elementu w danej części zamówienia) o wyma-ganej wartości.
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy w jednej wykazanej pracy zawierać się będą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (sprzątanie wewnątrz, na zewnątrz, pielęgnacja zieleni). W przypadku tak wykazanej usługi Wykonawca winien podać, jaka wartość wynagrodzenia brutto przypada na każdy z elementów.
Każda wykazana usługa musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane usługi bez załączonych referencji lub innych dokumentów stwierdzających jednoznacznie należyte wykonanie zamówienia oraz termin wykonania, nie będą przez zamawiającego uwzględnione.
c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł. (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń) W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach oraz przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 7, metodą spełnia/nie spełnia.
9. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 4 SIWZ),
3) oświadczenie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ - wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
10. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
11. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 02.12.2010 r. do godz. 10:00.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
15. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.
16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP w dniu 24 listopada 2010 r.
Szczecin, dnia 24.11.2010 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej zawiadamia - zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.), - iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych przy al. Niepodległości 17 i al. Wojska Polskiego 164 w Szczecinie:

1) dla nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 17 wybrano ofertę nr 3:
DEWA S.C.
ul. Mieszka I 73
70 – 111 Szczecin
z ceną brutto wynoszącą 6.614,14 zł./m-c
2) dla nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 164 wybrano ofertę nr 3:
DEWA S.C.
ul. Mieszka I 73
70 – 111 Szczecin
z ceną brutto wynoszącą 7.686,70 zł./m-c
UZASADNIENIE:
WW. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W oparciu o przyjęte w postępowaniu kryterium „ceny” Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów (100) – w przypadku obu części przedmiotu zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu i przyznanych im punktów
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Adres wykonawcy Cena
Niepodległości Liczba punktów
Cena
W. Polskiego Liczba punktów

1 JANTAR Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71
76 – 200 Słupsk 6.747,27 98,03 8.729,53 88,05
2 ANTEMA Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 8A
58 – 506 Jelenia Góra 7.662,63 86,32 9.713,60 79,13
3 DEWA S.C. ul. Mieszka I 73
70 – 111 Szczecin 6.614,14 100 7.686,70 100
4 TOMEX ul. Boh. Warszawy 34-35
70 – 340 Szczecin 5.418,94 oferta odrzucona 6.536,32 oferta odrzucona

Jednocześnie informujemy, iż odrzucono ofertę:
TOMEX, Anna Rudnicka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 34-35
Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

Uzasadnienie
Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/11/24
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/11/24, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:48:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:48:33 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/12/13 12:43:42 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/11/24 09:09:08 nowa pozycja