Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych i dostawa oleju napędowego do agregatów


Szczecin: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE PALIW PŁYNNYCH i DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO AGREGATÓW

Numer ogłoszenia: 107210 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE PALIW PŁYNNYCH i DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO AGREGATÓW.

Rodzaj zamówienia:dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla MOSRiR w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup wraz z dostawą oleju napędowego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie . Rodzaje zamawianych paliw: 1. benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (wg PN-EN-228:1999) 2. olej napędowy (wg PN-EN-590:1999).

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2011.

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) - dotyczy wykonawcy składającego ofertę na I i-lub II część zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

INNE DOKUMENTY

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz potwierdzające, iż proponowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności z Polską Normą, świadectwa jakości oraz atesty potwierdzające spełnianie wszelkich norm dopuszczających produkt do obrotu na rynku krajowym; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz potwierdzające, iż olej napędowy do agregatów będzie dostarczany cysternami samochodowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym i drogowym według normy PN-C- 04024:1991 wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym -odmierzaczem- w jednostkach miary - litr. Oświadczenie składa wykonawca, który złożył ofertę na II część zamówienia (dostawa oleju napędowego do agregatów) W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.mosrir.szczecin.pl/admmos/przetargi.php?id=306
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.05.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 10 tys. l w poniższym asortymencie: a) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - 4 tys. l b) olej napędowy - 6 tys. l.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dostawa oleju napędowego do agregatów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oleju napędowego do agregatów na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie w ilości nieprzekraczającej 4 tys. l.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.41.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/05/10
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2011/05/10, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:01:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:01:32 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/05/10 13:05:39 nowa pozycja