Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa z rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego oraz montaż wraz z dostawą zadaszonego dojścia na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa
z rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego oraz montaż wraz z dostawą zadaszonego dojścia na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie”

 NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa
z rozbudową o klatkę schodową budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego która będzie polegała na zmianie układu i funkcji niektórych pomieszczeń, przebudowie niektórych pomieszczeń ze zmianą górnych warstw posadzkowych, wymianie okien i drzwi z częściowym wykuciem nowych otworów, wykonaniu nowego stropu w miejscu wyburzanej klatki schodowej, dociepleniu dachu i wszystkich elewacji, wymianie instalacji wszystkich branż z wprowadzeniem instalacji wentylacji mechanicznej i nowej klatki schodowej umiejscowionej od strony elewacji frontowej oraz montaż wraz z dostawą zadaszonego dojścia kompletnego z szynami jezdnymi w części składanej (tunel), którym zawodnicy mogą dotrzeć na płytę boiska..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.20-6, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.10.00-0, 45.31.23.11-0, 45.31.51.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.23.24.60-4, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.23.13.00-8, 45.32.00.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.11.13-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2009.
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 30 000 zł należy wnieść w terminie do 8.05.2009 r. do godz.08:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum: - 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (dotyczy zarówno I jak i II części zamówienia), - 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń -dotyczy wykonawcy składającego ofertę na I cześć zamówienia - 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń - dotyczy wykonawcy składającego ofertę na I cześć zamówienia. Osoby wyżej wymienione muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. b)wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - w części I zamówienia - dwie prace podobne. Prace podobne polegają na wykonaniu budowli kubaturowych o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, szkolnym wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł. - w części II zamówienia - dwie prace podobne. Prace podobne polegają na wykonaniu dostaw wraz z montażem konstrukcji aluminiowych typu ogrody zimowe, fasady aluminiowe, palmiarnie, tunele i inne przestrzenne konstrukcje szklane lub aluminiowe o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, zamawiający uzna warunek wykonania prac podobnych za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże minimum 2 prace dla części I zamówienia (bez konieczności wykonywania prac dla części II) Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt 3) posiadają wymagane uprawnienia tj. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. 6) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.
Termin składania ofert: 08.05.2009 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa z rozbudową budynku szatniowo - sanitarnego.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa
z rozbudową o klatkę schodową budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego która będzie polegała na zmianie układu i funkcji niektórych pomieszczeń, przebudowie niektórych pomieszczeń ze zmianą górnych warstw posadzkowych, wymianie okien i drzwi z częściowym wykuciem nowych otworów, wykonaniu nowego stropu w miejscu wyburzanej klatki schodowej, dociepleniu dachu i wszystkich elewacji, wymianie instalacji wszystkich branż z wprowadzeniem instalacji wentylacji mechanicznej i nowej klatki schodowej umiejscowionej od strony elewacji frontowej.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.20-6, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.11.12.91-4, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.10.00-0, 45.31.23.11-0, 45.31.51.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.23.24.60-4, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.23.13.00-8, 45.32.00.00-6, 45.23.11.10-9.
Termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2009.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Montaż wraz z dostawą zadaszonego dojścia.
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Montaż wraz z dostawą zadaszonego dojścia kompletnego z szynami jezdnymi w części składanej (tunel), którym zawodnicy mogą dotrzeć na płytę boiska
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.00.00.00-0, 44.21.23.20-8.3)
Termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2009.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/04/20
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2009/04/20, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - Dyrektor, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 12:04:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 12:04:22 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2009/04/20 10:20:14 nowa pozycja