Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 29


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Szczecin:
Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"
przy Zespole Szkół Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 29


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Łabędzia 4,
71-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.: (91) 431-58-91, fax: (91) 431-58-91 w. 21

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wpow.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placu zabaw
w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 29

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Dokumentacją projektową w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiały pomocnicze tj. Przedmiary Robót a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 14 w Szczecinie, ul. Łabędzia 4 wg projektu opracowanego przez Pracownię Projektową JUST PROJECT z siedzibą przy ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecin.

1) Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dnia 07.07 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących, szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”

2) Obiekt rekreacyjny zlokalizowany zostanie na terenie Zespołu Szkół Nr 14, obręb nr 2038, działki Nr 28/21, jednostka organizacyjna: Miasto Szczecin.

3) Teren przeznaczony bezpośrednio pod plac zabaw jest obecnie też wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci. W ramach budowy nastąpi modernizacja i remont starego placu zabaw polegająca na przesunięciu istniejących urządzeń w narożnik wschodni danego terenu
i uporządkowanie terenu pod planowaną zabudowę placem zabaw „RADOSNA SZKOŁA”.

Teren istniejącego placu zabaw jest niezabudowanym terenem płaskim użytkowanym jako trawnik – teren zielony. Teren ten nie jest zabudowany sieciami uzbrojenia podziemnego
i przylega do istniejących dróg wewnętrznych szkoły.

2. Zakres prac:
1) Roboty pomiarowe: należy wykonać przez uprawnionych geodetów w nawiązaniu do istniejących podkładów i osnowy geodezyjnej przez wyznaczenie granic projektowanego placu zabaw zgodnie z częścią graficzną dokumentacji.

2) Roboty przygotowawcze: usunięcie poszycia, trawy i humusu na terenie przeznaczonym na plac zabaw i dojście od drogi wewnętrznej istniejącej. Przekopanie – wymieszanie dodatkowej warstwy torfu (gr. 5cm) z istniejącym podłożem. Należy w obrysie istniejącej inwestycji przenieść bujaki we wschodnia cześć istniejącego placu zabaw w miejsce wskazane przez inwestora. Nadmiar humusu należy rozrzucić w pobliżu inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

3) Wykonanie nawierzchni specjalistycznej o powierzchni 150m2, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującej upadek dziecka z wysokości 1,5m i 2,5m, piankowej lub gumowej w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTOE 152C RAL : 2011 – Tieforangge, zgodnej z polskimi normami. Wykonanie nawierzchni syntetycznej typu TARTAN lub równoważnej o powierzchni 20m2 przeznaczonej na ścieżki w kolorze niebieskim w odcieniu PANTOE 540C RAL : 5003 – Saphirblau, zgodnej z polskimi normami. Założenie 70 m2 trawnika dywanowego z nawożeniem i roczną pielęgnacją (6 – koszeń, 2 – nawożenia) na przygotowanej podbudowie oraz nowe nasadzenia krzewów (8 szt), żywopłot (4 m2).

4) Wyposażenie placu zabaw: Do projektowanego wyposażenia placu zabaw należą:

- urządzenia szkolnego placu zabaw,

- kosze do śmieci

- tablice informacyjne.

Montaż urządzeń projektowanych należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem
i wytycznymi producenta poszczególnych urządzeń. Dotyczy to szczególnie sposobu i montażu fundamentowania poszczególnych urządzeń placu zabaw, aby ich użytkowanie było bezpieczne. Należy zadbać, aby była zachowana strefa bezpieczna podana przez producenta dla każdego urządzenia.

Projektowane wyposażenie w urządzenia placu zabaw:

urządzenie w kształcie piramidy o wysokości do 3m i średnicy ok. 4 m.

Piramida wspinaczkowa mini 2,5 m w kształcie stożka wykonana jest z mocnej różnokolorowej liny, wsparta na stalowym maszcie. Urządzenie umożliwia wspinanie się na kilka sposobów.
Sześciokąt wielofunkcyjny o wysokości do 2,5 m i gabarytach 1,90 x 2,20 m. Urządzenie wykonane jest z drewna impregnowanego, rurka strażacka ocynkowana malowana proszkowo Urządzenie umożliwia wspinanie się na kilka sposobów..

Zestaw dwóch huśtawek mocowanych na długiej ramie wykonanej z drewna.

Siedzisko huśtawki wykonane na konstrukcji stalowej powlekanej gumą zawieszone na łożyskach samogwintujących. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Projektowane tablice informacyjne:

• Regulaminowa – szt.1

Treść tablicy zgodna z instrukcja producenta urządzeń rekreacyjnych i akceptacji uzgodnionej
z Inwestorem.

• Informacyjna – szt.1

Treść: Szkolny Plac Zabaw wyposażony w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.000.000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw; 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw; 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczą

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie
  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie jedną robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie syntetycznej nawierzchni na placu zabaw lub na boisku
  o powierzchni minimum 150 m2

 2. III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsc wykonania, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie
   z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

    

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy: ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wpow.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szcecin, Zespół Szkół Nr 14, ul. Łabędzia 4, 71-453 Szczecin.

   1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 14, ul. Łabędzia 4,
    71-453 Szczecin, pok. nr 01.


 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 


siwz

siwz

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

zał.8

zał.8

zał.8

zał.8

zał.8

zał.8

zał.9

zał.10Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Szkół Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 29

ul. Łabędzia 4, 71-453 Szczecin

www.po.szczecin.pl

 

Dotyczy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację placu zabaw

w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 14,

Szkole Podstawowej Nr 29 w Szczecinie, przy ul. Łabędzia 4.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Firmę PRESTIGE Sp. z o. o.

Siedziba i adres: ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecinie

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert ( cena ) określonym w SIWZ.

 

Wynik oceny i porównania złożonych ofert:

 

   Nr ofert

Nazwa firmy i adres wykonawcy

 

Liczba uzyskanych punktów
    1

Firma Budowlano-Doradcza AG-BUD Agnieszka Burlińska
 Chałupy 29, 76-024 Świerczewo

           Oferta odrzucona
    2

PRESTIGE Sp. z o.o   ul. Świerczewska 5,  71-066 Szczecin

                         100
   3

BTS Monika Schoormans,  ul. Macieja 6a,  72-006 Mierzyn

Oferta odrzucona
   4

SPORTPROJEKT Sp. z o.o.   ul. Sosnowa 6a,   71-468 MierzyN

69,63
  5

JUL-DOM      ul. Machnackiego 17/6,  71-172 Szczecin

Oferta odrzucona

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/08/10
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem