Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"


Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. 3 Maja 4-7, 70-214 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 485 17 60, faks 91 485 17 66.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp61szczecin.edupage.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamównia jest zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz materiały pomocnicze tj. przedmiary robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu są konieczne do wykonania zadania pod nazwą: Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie. Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dn. 07.07.2009..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.21.40-9, 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3000zł.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie min. dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówenia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości min. 100 000zł brutto każdy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowanie zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowanie zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca będzie dysponował osoba posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc stały nadzór nad jego realizacją. Ocena spełniania warunków udziału w postępowanie zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowanie zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I, punkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I punkt 5, zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III punkt 3 SIWZ) 3. Oświadczenie wg wzoru stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp61szczecin.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 61, 70-214 Szczecin, ul. 3 Maja 4-7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 61, 70-214 Szczecin, ul. 3 Maja 4-7, pokój nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


/UMSzczecinFiles/file/sp61/SIWZ.doc

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_1_-_oferta_cenowa.doc

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_2_-_oswiadczenie_o_wykluczeniu.doc

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_3_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_4_-_wykaz_prac.doc

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_5_-_wykaz_osob.doc

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_6_-_oswiadczenie_uprawnienia.doc

 /UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_8.pdf

/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_9.pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru,

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy:
a) kosztorys sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX niniejszej siwz. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej,
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy, określający planowane terminy realizacji robót,
c) Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/07/30
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem