Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności


Szczecin: Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 338115 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 94 052, faks 0-91 43 94 047.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: produkty mleczne CPV: 15500000-3, szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1a do SIWZ, produkty spożywcze CPV: 15800000-6 szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1b do SIWZ, świeże warzywa i owoce CPV: 03200000-3, szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1c do SIWZ, produkty zwierzęce, mięso i wędliny CPV: 15100000-9, szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1d do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje powyższego warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje powyższego warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje powyższego warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje powyższego warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie precyzuje powyższego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zso4.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZSO Nr 4 ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, kontakt p. Izabela Szygenda.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, sekretariat pok. 112.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: produkty mleczne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: artykuły spożywcze.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: świeże warzywa i owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: produkty zwierzęce, mięso i wędliny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


SIWZ

Załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik  nr 1d

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin 2010-12-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
UL. ROMERA 2
71-246 SZCZECIN
TEL. 091-4394052


Nasz znak: ZSO Nr 4\002\2010
Dotyczy:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności”, dotyczy części na dostawy nabiału.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Nazwa (firma) Rybka Marek Rupiński
Siedziba i adres ul. Szafera 8/3, 71- 211 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonymi w siwz.(najniższa cena)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa (firma) Rybka Marek Rupiński
Siedziba i adres ... ul. Szafera 8/3, 71- 211 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Pik PPUH – Bułat Józef
Siedziba i adres .ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński
Liczba uzyskanych punktów: 90,98/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego –Dariusz Łobacz
Siedziba i adres ... ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 93,49/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) RWD Cydzik, Daria Cydzik
Siedziba i adres .ul. Wierzbowa 24 b,71-025 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 92,44/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców: - NIE ODRZUCONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt ..... (art. 90 ust. 3) ustawy
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: ................................................................Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. ... pkt .... ustawy
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: ..............................................................


Z poważaniem:

IZABELA SZYGENDA
Szczecin 2010-12-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
UL. ROMERA 2
71-246 SZCZECIN
TEL. 091-4394052


Nasz znak: ZSO Nr 4\002\2010
Dotyczy:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności”, dotyczy części na dostawy artykułów spożywczych.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Nazwa (firma) Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego –Dariusz Łobacz
Siedziba i adres ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonymi w siwz.(najniższa cena)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa (firma) Rybka Marek Rupiński
Siedziba i adres ... ul. Szafera 8/3, 71- 211 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 98,14/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Pik PPUH – Bułat Józef
Siedziba i adres .ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński
Liczba uzyskanych punktów: 88,04/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego –Dariusz Łobacz
Siedziba i adres ... ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Semi Marcin Fiedorowicz
Siedziba i adres .ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 98,84/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców: - NIE ODRZUCONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt ..... (art. 90 ust. 3) ustawy
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: ................................................................Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. ... pkt .... ustawy
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: ..............................................................


Z poważaniem:

IZABELA SZYGENDA


Szczecin 2010-12-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
UL. ROMERA 2
71-246 SZCZECIN
TEL. 091-4394052


Nasz znak: ZSO Nr 4\002\2010
Dotyczy:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności”, dotyczy części na dostawy warzyw i owoców.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Nazwa (firma) Warzywa – owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres ul. Inspektowa 24, Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonymi w siwz.(najniższa cena)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa (firma) Warzywa – owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres ... ul. Inspektowa 24, Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) PHU Bulnex Andrzej Bułatewicz
Siedziba i adres . Al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 93,36/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Gama – Mirosław Minuta
Siedziba i adres ... ul. Gryfińska 33 Pniewo, 74-100 Gryfino
Liczba uzyskanych punktów: 67,72/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców: - NIE ODRZUCONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt ..... (art. 90 ust. 3) ustawy
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: ................................................................Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. ... pkt .... ustawy
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: ..............................................................


Z poważaniem:

IZABELA SZYGENDASzczecin 2010-12-16

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
UL. ROMERA 2
71-246 SZCZECIN
TEL. 091-4394052


Nasz znak: ZSO Nr 4\002\2010
Dotyczy:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności”, dotyczy części na dostawy mięsa i wędlin.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Nazwa (firma) Madar – Dariusz Watral
Siedziba i adres ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonymi w siwz.(najniższa cena)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa (firma) Madar – Dariusz Watral
Siedziba i adres ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Mięso i wędliny Zofia Zawrot
Siedziba i adres . ul. Starogardzka 29, 78-500 Drawska Pomorskie
Liczba uzyskanych punktów: 85,78/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Byk s. j. Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski
Siedziba i adres .ul. Welecka 38, Mierzyn, 72-006 Szczecin..
Liczba uzyskanych punktów: 75,68/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma) Kamil sp. z o.o.
Siedziba i adres .ul. Kard. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin.
Liczba uzyskanych punktów: 90,68/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców: - NIE ODRZUCONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt ..... (art. 90 ust. 3) ustawy
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: ................................................................Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Nazwa (firma) ......................................................................................................
Siedziba i adres ..................................................................................................
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. ... pkt .... ustawy
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: ..............................................................


Z poważaniem:

IZABELA SZYGENDA
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/11/26
udostępnił: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, wytworzono: 2010/11/26, odpowiedzialny/a: Izabela Szygenda, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:51:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:51:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/12/16 10:53:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/12/15 14:44:16 modyfikacja wartości
Izabela Szygenda 2010/11/26 13:45:46 modyfikacja wartości
Izabela Szygenda 2010/11/26 13:16:47 nowa pozycja