Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie 71-023, przy ul. Chobolańskiej 20


Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin
Tytuł: Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie 71-023, przy ul. Chobolańskiej 20
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 16 Szczecinie, ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel./faks (091) 483 22 88
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Urząd Miasta - jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
II 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie.
II. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093 00 000-2
II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofert wariantowej: nie.
II. 1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III. 1.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ustęnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną zamawiający uzna 1 usługę polegającą na kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto, b) posiadają koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną, wymaganą na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 2) Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, 3) Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa URE w zakresie obrotu energią elektryczną, wymaganą na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 4) Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz, 3) Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 2) odpowiednie pełnomocnictwa. Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), c) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERTY 

IV 2.1) Kryteria oceny oferty: najniższa cena. 

IV 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV. 3. 1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=52F548D49FD04F1380AD99A41F0DCF4B

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać adresem:
Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie, ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin. 

IV.3.2) Termin składania ofert: 05.10.2009 r. do godz. 9:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie, ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin, w pokoju Księgowość.

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/09/25
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie, wytworzono: 2009/09/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Drożdżyńska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/11/06 13:14:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/11/06 13:14:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/09/25 12:58:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/09/25 12:54:25 nowa pozycja