Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
________________________________________
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 303980 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, art. zachodniopomorskie, el. 91 4245314, faks 91 4245805.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część I – Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 2 łączy ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej. 2) Część II – Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 – infolinia 800 300 300 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do siwz..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w każdej części.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: a) dla części I: 14 000 zł b) dla części II: 500 zł w terminie do dnia 18.11.2015 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, tj. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum: a) w części I – trzy (3) główne usługi. Za jedną usługę główną Zamawiający uzna świadczenie usług telekomunikacyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie przez okres co najmniej 1 roku, minimum 3 traktów ISDN typu PRA (30B + D) oraz cyfrowej centrali abonenckiej o pojemności nie mniejszej niż 1000 NN, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł. b) w części II – dwie (2) główne usługi. Za jedną usługę główną Zamawiający uzna świadczenie usług telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2.500,00 zł, zapewniających sprawne funkcjonowanie przez okres co najmniej 1 roku, infolinii 800. Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże usługi będące w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, muszą być one wykonywane co najmniej przez 1 rok oraz opiewać na wartość odpowiednio min. 250.000 zł (w części I) lub 2.500 zł (w części II). Przez usługę realizowaną przez okres co najmniej 1 roku Zamawiający uzna także usługę, która została zakończona dzień wcześniej niż w dniu, który swoją datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (art. usługę realizowaną w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.). UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) w części I – 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi aktualne certyfikaty przyznane przez producenta systemu o najwyższych stopniach kompetencji do aktualnie obowiązującej, najnowszej wersji systemu łączności zaproponowanego przez Wykonawcę. b) w części II zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż: a) w części I – 500.000,00 zł b) w części II – 20.000,00 zł. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
a) w części I – wykaz elementów stanowiących system telekomunikacyjny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, w którym Wykonawca jednoznacznie określi zaoferowane w ofercie produkty, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech); - oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a do siwz, w którym Wykonawca potwierdzi, że w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service), działającym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina oraz czasem reakcji na miejscu nie dłuższym niż 4 godziny oraz wsparciem osób posiadających aktualne certyfikaty producenta oferowanego systemu. Centrum musi posiadać procedury gwarantujące rozwiązanie bardziej złożonych problemów (w tym problemów wynikających z błędów działania systemu). – oświadczenie dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz, a w przypadku deklaracji świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową – także oświadczenie o świadczeniu usługi w licencjonowanym pasmie radiowym oraz o posiadaniu przez Wykonawcę decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej zgodnie z art. 114 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwolenia radiowego wydanego w oparciu o rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne. b) w części II – oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7b do siwz, w którym Wykonawca potwierdzi, że w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service) działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina oraz czasem reakcji nie dłuższym niż 4 godziny. – oświadczenie dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz, a w przypadku deklaracji świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową – także oświadczenie o świadczeniu usługi w licencjonowanym pasmie radiowym oraz o posiadaniu przez Wykonawcę decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej zgodnie z art. 114 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwolenia radiowego wydanego w oparciu o rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) kalkulacja cenowa zgodnie z załącznikami nr 1a lub 1b do siwz, w zależności na którą część Wykonawca składa swoją ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 – Cena – 90
• 2 – Maksymalny czas usunięcia awarii – 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie dotyczy
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w zakresie cen, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku pojawienia się korzystniejszej ogólnie dostępnej oferty Wykonawcy na przedmiotową usługę. 2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy), o których mowa w pkt 7. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 4, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt 5 i 6 na wynagrodzenie Wykonawcy. 8. Dopuszcza się zmianę kwoty, o której mowa w § 7 umowy, w przypadku zwiększenia środków przeznaczonych na realizację usługi, w budżecie Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, (pok. nr 336 W).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 2 łączy ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 2 łączy ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Maksymalny czas usunięcia awarii - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Maksymalny czas usunięcia awarii - 10
 Numer ogłoszenia: 307968 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 307968 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 303980 - 2015 data 10.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, fax. 91 4245805.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: a) dla części I: 14 000 zł b) dla części II: 500 zł w terminie do dnia 18.11.2015 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego..
• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: a) dla części I: 14 000 zł b) dla części II: 500 zł w terminie do dnia 20.11.2015 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W)..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W)..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
• W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
• W ogłoszeniu powinno być: 1.Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.2.Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do 31.12.2017 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.
 


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.7.2015.EJ
Szczecin, dnia 04.12.2015 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin”
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

w części I
Oferta nr 3
Nazwa: Orange Polska SA
Adres: Al. Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

w części II
Oferta nr 1
Nazwa: EXATEL SA
Adres: ul. Perkuna 47, 04 – 164 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Część I
Oferta nr 3
Nazwa: Orange Polska SA
Adres: Al. Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa
Liczba punktów w kryterium „Cena” 90 pkt
Liczba punktów w kryterium
„Maksymalny czas usunięcia awarii” 10 pkt
Razem 100 pkt

Część II
Oferta nr 1
Nazwa: EXATEL SA
Adres: ul. Perkuna 47, 04 – 164 Warszawa
Liczba punktów w kryterium „Cena” 90 pkt
Liczba punktów w kryterium
„Maksymalny czas usunięcia awarii” 5 pkt
Razem 95 pkt

Oferta nr 2
Nazwa: Telestrada SA
Adres: ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa
Wykonawca wykluczony, oferta uznana za odrzuconą


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/11/10
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , wytworzono: 2015/11/10, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:59:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:59:56 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/12/04 10:28:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/11/16 13:12:58 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/11/10 15:06:16 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/11/10 14:22:32 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/11/10 14:12:26 nowa pozycja