Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r.


Szczecin: Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, faks 91 4245805.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem. Kod CPV: 30121100-4. 2. Zakres zamówienia obejmuje: CZĘŚĆ I: Dzierżawa 18 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych nowych lub używanych, formatu maksymalnie A4 z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania (w tym 12 szt. z opcją faksu); CZĘŚĆ II: Dzierżawa 33 sztuk cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych nowych lub używanych, formatu maksymalnie A3 z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania (w tym 19 szt. z opcją faksu).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.11.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości: a) kwota wadium dla części I: 800 zł (słownie: osiemset złotych) b) kwota wadium dla części II: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 02.04.2012 r. do godziny 8:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: dzierżawę minimum 10 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcją kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem, trwającą przez okres minimum 6 miesięcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.04.2012 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia w BZP: 67295 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012 r.Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.13.2012.MG                                     

Szczecin, dnia 10.04.2012 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na„Dzierżawę cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r.”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

W części 1:

Nazwa (firma): ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Siedziba i adres: Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

4.

KSERO CONTAKT Sp. J. Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20 a, 71-047 Szczecin

52,71 pkt

5.

ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

100 pkt

 

W części 2:

Nazwa (firma): ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Siedziba i adres: Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Systemy Biurowe – Integracja Marcola i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

85,37 pkt

2.

Anmit s.c. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski

Ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin

74,63 pkt

3.

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

Ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa

80,09 pkt

4.

KSERO CONTAKT Sp. J. Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20 a, 71-047 Szczecin

79,19 pkt

5.

ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

100 pkt

6.

Biuro IT Integracja Systemów Biurowych Piotr Sobków

Ul. Jeńców Obozu II C 1, 66-520 Dobiegniew

76,09 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/03/23
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2012/04/10, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 13:13:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 13:13:31 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2012/04/10 10:28:29 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2012/04/10 10:28:05 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2012/04/10 10:27:01 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2012/03/23 10:30:47 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2012/03/23 10:23:43 nowa pozycja