Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie


Szczecin: Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61
w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 307796 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych , ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 422 64 81, faks 91 422 78 77.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.tme.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 12.10.2011 r. do godziny 9:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętej przedmiotem zamówienia.
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: - jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tme.szczecin.pl; www.bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych, Szczecin ul. Racibora 60/61, pok. nr 107 (budynek główny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych, Szczecin ul. Racibora 60/61, pok. nr 107 (budynek główny),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin 13.10.2011 r.

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych
im. prof. M. T. Huberta
ul. Racibora 60/61
71-631 Szczecin

na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

ogłasza wynik przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

„wymianę okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”

W przetargu wzięło udział siedmiu oferentów. Wszystkie oferty były ważne.

1. P.P.H.U. „TEOKNA” Dzikowo 56, 78-600 Wałcz
cena brutto: 56.389,10 zł,

2. EURO OKNA-PLUS Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B
cena brutto: 56.775,00 zł,

3. Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4
cena brutto: 53.495,43 zł,

4. Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18
cena brutto: 61.485,38 zł,

5. Z.U.P.H. FRAMEX Juliusz Frąckowiak 73-110 Stargard, ul. Jugosłowiańska 7
cena brutto: 57.636,66 zł,

6. F.H.U. ROTOMBUD Tomasz Klepuszewski 71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 2D
cena brutto: 61.071,00 zł,

7. PROFIL Wojciech Przęczek Produkcja, Montaż, Sprzedaż Okien i Drzwi PCV,
Aluminium, P.POŻ 72-300 Gryfice, ul. Broniszewska 19
cena brutto: 111.588,00 zł.

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie uprzejmie informuje, że
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę o najniższej cenie (100% - punktów) złożoną przez :

Fabrykę Okien SPECTRUM Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4
z ceną brutto: 53.495,43 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 43/100)
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/27
udostępnił: , wytworzono: 2011/09/27, odpowiedzialny/a: Jarosław Radzikowski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 14:10:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 14:10:37 modyfikacja wartości
Jarosław Radzikowski 2011/10/14 08:59:43 modyfikacja wartości
Jarosław Radzikowski 2011/09/27 14:07:12 nowa pozycja