Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014


 Szczecin: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. k. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego przy ulicy Lucjana Rydla 6 w Szczecinie.

Numer ogłoszenia: 156925 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4668460, faks 91 4668461.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: sp37.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. k. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego przy ulicy Lucjana Rydla 6 w Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. k. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego przy ulicy Lucjana Rydla 6 w Szczecinie.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pod nazwą Projekt budowy placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie opracowany we wrześniu 2012 r. w Pracowni Projektowej studio a2b Anita Białczak -Bujek prowadzonej przez Anitę Białczak - Bujek 71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 6 nr5 specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie opracowaną we wrześniu 2012 r. w Pracowni Projektowej studio a2b Anita Białczak-Bujek prowadzonej przez Anitę Białczak - Bujek 71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 6 nr5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 04.08.2014 do godziny 12.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę polegającą na wykonaniu placu zabaw wraz z wyposażeniem o nawierzchni poliuretanowej wylewnej o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł brutto.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej . Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póz.zm. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·         wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp37.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 37 im. pkt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego 70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 37 im. pkt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego 70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieModyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowa została zawarta w dniu 29.08.2014r. z firmą:

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

71-172 Szczecin, ul. Maurycego Mochnackiego 17/6


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/07/18
udostępnił: Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie, wytworzono: 2014/07/18, odpowiedzialny/a: Wiesław Prajs, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 08:56:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 08:56:07 modyfikacja wartości
Marcin Giedziun 2014/09/02 12:42:35 modyfikacja wartości
Marcin Giedziun 2014/07/18 12:41:03 modyfikacja wartości
Marcin Giedziun 2014/07/18 12:36:27 modyfikacja wartości
Marcin Giedziun 2014/07/18 12:34:41 modyfikacja wartości
Marcin Giedziun 2014/07/18 12:31:47 modyfikacja wartości
Marcin Giedziun 2014/07/18 12:14:16 nowa pozycja