Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wykonanie opracowania pt.: „Koncepcji połączenia drogowego osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia”


    

Szczecin, dnia  5 czerwca  2007 roku

 

BPPM-I/DP/1674/07             

OGŁOSZENIE

 
Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w  Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania pt.: „Koncepcji połączenia drogowego osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia”.
 
1. Wymagany termin realizacji umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy.
 
2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
 
3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 3107) do dnia 26 czerwca  2007 roku do godziny 12:00  pisemnej oferty sporządzonej według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 108, I piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
 
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.
 
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu dnia 26 czerwca  2007 roku o godz. 12:15 w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie (pokój nr P 04) przy ul. Szymanowskiego 2.
 
7. Zamawiający nie wymaga wadium.
 
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

    


SIWZ - pobierz klikając

Załączniki tekstowe - pobierz klikając

Załączniki graficzne:

Załącznik 6 - pobierz klikajac

Załącznik 7 - pobierz klikajac

        Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Szczecin, dnia 28 czerwca 2007 roku

BPPM-I/DP/ 1873/07

 
  
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEORANICZONEGO NA OPRACOWANIE „KONCEPCJI POŁĄCZENIA DROGOWEGO OSIEDLA NAD RUDZIANKĄ I OSIEDLA PŁONIA”.
 
      W dniu 26 czerwca 2007 roku Komisja przetargowa, powołana przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Szczecinie Zarządzeniem nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku, dokonała otwarcia kopert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
      W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty:
 
 
Lp.
Wykonawca
cena
 
1.
Z.U.W. TO – MAX
Ryszard Tomski
Szczecin
 
36 600 zł.
brutto
 
 
2.
TRASKO
Pracownia Projektowa
Zygmunt Sobolewski
Szczecin
 
63 440 zł.
brutto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po analizie złożonych przez Oferentów ofert pod kątem formalnym i merytorycznym, postanowiono :

 
 1. Z przyczyn formalnych (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
 publicznych) odrzucić ofertę firmy:
     - TRASKO niezgodność z rozdziałem V ustęp 1 punkt 5 SIWZ;
 
 2. Zleceniena Opracowanie „koncepcji połączenia drogowego osiedla nad Rudzianką i osiedla Płonia”przyznać firmie:
    - Z.U.H. TO-MAX, która zaproponowała wykonanie  zamówienia za cenę 36 600 zł. brutto.
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/06/05
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2007/06/05, odpowiedzialny/a: Cehak Maciej, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:26:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:26:28 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/28 14:07:34 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/28 14:03:43 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/28 14:02:58 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/28 13:54:28 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/12 12:27:28 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/12 12:26:48 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/06/05 10:45:13 nowa pozycja