Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej


Gmina Miasto Szczecin,

w imieniu której działa

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro,

 

na dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej

poprzez dostarczenie ich do:

- siedziby MZOG przy ul. Czesława 9 w Szczecinie,

- do OWR „Agawa” przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie

 

1.      Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości

2.      Zakres zamówienia obejmuje:  zakup wraz z sukcesywną dostawą, zgodnie z rozdziałem XV SIWZ,

3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dla dostaw do siedziby MZOG - od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 15.06.2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.),

- dla dostaw do OWR „Agawa” - od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 15.06.2006 r. do dnia 31.10.2009 r.),

4.      CPV: 33.71.1900-6; 39.83.10.00-6; 39.83.12.40-0; 39.20.00.00-4; 33.76.10.00-2.

5.      Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych:

- część I – dostawa środków czystości do siedziby MZOG,

- część II – dostawa środków czystości do OWR „Agawa”

6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający nw. warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym              i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

e)      spełniają następujący warunek dodatkowy:

zrealizowali lub realizują w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwie prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości zamówienia nie mniejszej niż:

- I część – 15.000,00 zł.

- II część – 10.000,00 zł.

            Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się dostawy środków czystości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania          o udzielenie zamówienia, wykonał należycie przynajmniej 1 dostawę o wartości wymaganej dla danej części zamówienia, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie będącej przedmiotem zamówienia.

            Każda wykazana dostawa na daną część zamówienia musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane dostawy bez załączonych referencji lub innych dokumentów stwierdzających jednoznacznie należyte wykonanie zamówienia, wartość dostawy oraz termin wykonania, nie będą przez zamawiającego uwzględnione.

 

8.      Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)      Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

      W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik           w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy                             z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

4)  Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

5)   Odpowiednie pełnomocnictwa,

Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub                     w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ),

6) Oświadczenie, że wszystkie środki czystości przedstawione w ofercie posiadają stosowne karty charakterystyk i są dopuszczone do powszechnego stosowania. 

 

9.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 10,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 29.05.2009 r. do godz. 10:00.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.

14. Do kontaktów z oferentami uprawnione są:

·  w sprawach dotyczących procedury:

     Agata Czerkawska – Biel,

           tel./faks 091 423 30 11 w godz. 900 – 1200 lub 091 423 30 98 (faks czynny całą dobę), 

·   w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

a) dla dostawy do OWR „Agawa” w Mrzeżynie:

               Renata Domańska,

               tel. 091 386 61 35 w godz. 900 – 1200

            b) dla dostawy do siedziby MZOG w Szczecinie:

         Elżbieta Jaworucka,

         tel. 091 423 33 98 w godz. 900 – 1200

 

Szczecin, dnia 22 maja 2009 r.

 

 

 

Szczecin, dnia 26 maja 2009 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB MIEJSKIEGO ZAKŁADU OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 11 ust 4 ustawy Pzp

 

 

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO W BZP:

Nr ogłoszenia: BZP 165786-2009

w dniu 26 maja 2009 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

ul. Czesława 9

71-504 Szczecin

tel./faks: 091/ 423 33 98

e-mail: aczerkawska@mzog.szczecin.pl

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA, KTÓRĄ NALEŻY ZMIENIĆ:

 

W ogłoszeniu jest:

1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 29.05.2009 r. do godz. 10:00.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy

       ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.

 

Winno być:

1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 03.06.2009 r. do godz. 10:00.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy

      ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).


SIWZ

Załączniki:

- 1 - oferta cenowa

- 2 - oświadczenie

- 3 - wykaz prac podobnych

- 4 - wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Szczecin, dnia 16 czerwca 2009 r.

 

 

I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E   O F E R T Y

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

p.n. Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej

poprzez dostarczenie ich do siedziby MZOG przy ul. Czesława 9 w Szczecinie oraz

do OWR Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie

 

 

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty               w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości (otwarcie ofert w dniu 3 czerwca 2009 r. o godz. 10:30).

Dla dostaw do siedziby Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej (część I zamówienia) wybrano ofertę nr 2:

Biuro Usług BHP i P.POŻ. „OSTROŻNOŚĆ”                                                                                                              AndrzejPudłowski                                                                                                                                                                                         al. Wojska Polskiego 138 A/4                                                                                                                                                   70 – 401 Szczecin

z ceną brutto oferty wynoszącą 18.564,69 zł.

Dla dostaw do OWR Agawa w Mrzeżynie (część II zamówienia) wybrano ofertę nr 4:

„ELTE” Sp. z o.o.

Kołbacz ul. Warcisława 5 B

                        74 – 106 Stare Czarnowo

z ceną brutto oferty wynoszącą  12.228,09 zł.

UZASADNIENIE:

Wskazani powyżej wykonawcy spełniają wszystkie określone przez Zamawiającego warunki. Obie oferty – jako jedyne w każdej z części przedmiotu zamówienia – nie podlegają odrzuceniu. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż:

w części I zamówienia:

I.    wykluczono:

DANMAR S.C.

A.N. Ciesielczyk, M.D. Chmielińscy

al. Powstańców Wielkopolskich 66

70 – 111 Szczecin

Podstawa prawna wykluczenia:

Art. 24 ust. 2 pkt. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

Uzasadnienie:

Złożona w postępowaniu oferta DANMAR S.C. podpisana została przez osobę nieuprawnioną do samoistnego reprezentowania Wykonawcy. Dostarczone przez spółkę pełnomocnictwo wystawione zostało z datą po dniu otwarcia ofert.

 

II.   odrzucono ofertę:

DANMAR S.C.

A.N. Ciesielczyk, M.D. Chmielińscy

al. Powstańców Wielkopolskich 66

70 – 111 Szczecin

       Podstawa prawna odrzucenia:

       Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

       Uzasadnienie:

        Oferta złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

 

 w części II zamówienia:

I.    wykluczono:

DANMAR S.C.

A.N. Ciesielczyk, M.D. Chmielińscy

al. Powstańców Wielkopolskich 66

70 – 111 Szczecin

 

Podstawa prawna wykluczenia:

Art. 24 ust. 2 pkt  3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

Uzasadnienie:

Złożona w postępowaniu oferta DANMAR S.C. podpisana została przez osobę nieuprawnioną do samoistnego reprezentowania Wykonawcy. Dostarczone przez spółkę pełnomocnictwo wystawione zostało z datą po dniu otwarcia ofert.

 

II.   odrzucono oferty:

1.    DANMAR S.C.

A.N. Ciesielczyk, M.D. Chmielińscy

al. Powstańców Wielkopolskich 66

70 – 111 Szczecin

 

       Podstawa prawna odrzucenia:

       Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

       Uzasadnienie:

       Oferta złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

 

2.    OSTROŻNOŚĆ

A. Pudłowski

al. Wojska Polskiego 138 A/4

70 – 491 Szczecin

 

       Podstawa prawna odrzucenia:

       Art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

       Uzasadnienie:

Złożona przez Wykonawcę oferta odbiega od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera błędy                  w obliczeniu ceny.

 

W postępowaniu oferty złożyły nw. firmy:

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

 

Adres wykonawcy

Cena

siedziba MZOG

Liczba punktów:

kryterium cena

waga kryterium - 100%

Cena

OWR Agawa

Liczba punktów:

kryterium cena

waga kryterium - 100%

1

DANMAR S.C.

A.N. Ciesielczyk

M.D. Chmielińscy

ul. Powst. Wlkp. 66/68

70 – 111 Szczecin

24.625,39 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

12.345,30 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

BIURO USŁUG BHP i P.POŻ.

OSTROŻNOŚĆ

al. W. Polskiego 138 A/4

70 – 491 Szczecin

18.564,69 zł

100

-

-

3

BIURO USŁUG BHP i P.POŻ.

OSTROŻNOŚĆ

al. W. Polskiego 138 A/4

70 – 491 Szczecin

-

-

60.978,88 zł

Oferta odrzucona

4

ELTE Sp. z o.o.

Kołbacz ul. Warcisława 5B

74 – 106 Stare Czarnowo

-

-

12.228,09 zł

100

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

33.618,49 zł

 

21.705,14 zł

 

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin, dnia 25 czerwca 2009 r.

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Zamawiający:   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy

                          ul. Czesława 9.

 

 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa środków czystości

 

Wartość przetargu:  mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na „Dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej” zamawiający zawarł nw. umowy:

a) dla dostaw do siedziby MZOG przy ul. Czesława 9 w Szczecinie (część I zamówienia) z:

Biuro usług bhp i p.poż OSTROŻNOŚĆ z siedzibą w Szczecinie przy al. W. Polskiego 138a/4

z ceną brutto 18.564,69 zł

b) dla dostaw do OWR Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie (część II zamówienia) z:

ELTE Sp. z o.o. z siedzibą w Kołbaczu przy ul. Warcisława 5b

z ceną brutto 12.228,09 zł.

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/05/26
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/06/17, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 12:20:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 12:20:30 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/06/30 14:57:22 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/06/17 14:40:59 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/06/02 10:58:43 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/05/26 08:16:19 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/05/26 07:55:16 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/05/26 07:45:40 nowa pozycja