Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
GMINA MIASTO SZCZECIN
MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
71-504 Szczecin, ul. Czesława 9
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na
„Dostawę bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”


I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej , podlegających wymianie na towary w placówkach handlowych na terenie miasta Szczecina wskazanych przez wykonawcę, z przeznaczeniem dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
II. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 1.436 szt. bonów towarowych
o nominale 50 zł.
III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22865000-1.
IV. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie ,
ul. Czesława 9 pok. nr 21 A lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl
V. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
VI. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,.
VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do j siwz
a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty wspólnej następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwo,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) Oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom.
4) oświadczenie wykonawcy o terminie realizacji bonów,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
5) Wykaz punktów handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecina.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
IX. Kryteria oceny ofert :
1. cena - 10 %,
2. termin realizacji bonów - 30 %,
3. liczba punktów realizujących bony na terenie miasta Szczecina - 60 %
X. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 26. 11. 2007 r. do godz. 900 w
sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,
przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.
XI. Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 26. 11. 2007 r., o godz. 1000 w .siedzibie Miejskiego
Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.
XII. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w postępowaniu.
XIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XV. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XVI. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15. 11. 2007 r.
(numer ogłoszenia: 222250-2007)


siwz

załączniki:

1.

2.

3.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 27 listopada 2007 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej zawiadamia, "e w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zakładu
Obsługi Gospodarczej w Szczecinie” zło"one zostały dwie oferty.
Nie wykluczono z postepowania "adnego z Wykonawców i oferty zło"one przez
Wykonawców nie zostały odrzucone.
Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta zło"ona przez
Sodexho Pass Polska sp. z o.o
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa.
Oferta ta zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, uzyskała najwy"sza liczbe punktów
(łacznie 300 pkt, z czego; w I kryterium – cena 30 pkt, w II kryterium – termin realizacji
bonów 90 pkt, w III kryterium – liczba punktów realizujacych bony na terenie Szczecina 180
pkt).
Cena brutto tej oferty wynosi 71.800 zł.
Oferte zło"ył równie" Wykonawca
Bonus System Polska S.A.
ul. Lechicka 23 B,
02-156 Warszawa.
Oferta tego Wykonawcy uzyskała łacznie 195,54 pkt, z czego w I kryterium - cena 30 pkt,
w II kryterium - termin realizacji bonów 90 pkt i w III kryterium - liczba punktów
realizujacych bony na terenie Szczecina 75,54 pkt.
Cena brutto tej oferty: 71.800 zł.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/15
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2007/11/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:12:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:12:38 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/11/28 12:14:14 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/11/15 12:24:52 nowa pozycja