Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 64 w Szczecinie


    Gmina Miasto Szczecin -Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 64
Ul. Gen. L. Rayskiego 9
70-426 Szczecin

Na podstawie Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. Ust. Nr 19 poz. 117 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

Ogłasza przetarg nieograniczony

„DOSTAWA  BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W SZCZECINIE”.

1. Zakres rzeczowy zadania:
Dostawa bonów towarowych

2. Wymagany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

3. Warunki wymagane od Wykonawców
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 § 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Szkole Podstawowej nr 64 w Szczecinie, ul. gen. L. Rayskiego 9 lub pobrać na stronie internetoej www.bip.um.szczecin.pl

5. Miejsce i termin składania ofert:
Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie, ul. gen. L. Rayskiego 9, w pok. 20 do dn. 30.11.2006 r. do godz. 12.00.

6. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu

7. Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:
a. Cena 30%
b. Termin realizacji bonów 20%
c. Liczba punktów handlowych na terenie miasta Szczecin 50%

8. Miejsce i termin otwarcia ofert
Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie, ul. gen. L. Rayskiego 9 w gabinecie Dyrektora dn. 30.11.2006 r , godz. 12.30

9. Termin związania ofertą : 30 dni

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.     

    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

Załączniki:

            

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, 11.12.2006 r.
Zamawiający - Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie zawiadamia, Ŝe w
postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego „Dostawa bonów towarowych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 64
w Szczecinie” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złoŜona przez firmę:
Sodexho Pass Polska Sp. z o. o.
Ul Ostroroga 24 e
01-163 Warszawa
Cena brutto 41 700,96 zł
Wykonawca ten spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta
uzyskała najwyŜszą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w siwz.
Dziękujemy za udział w prowadzonym przez nas postępowaniu
Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Dorota Popowska, tel. (0-91) 431 45 28,
fax (0-91) 431 45 27


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/23
IV
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie, wytworzono: 2006/11/21, odpowiedzialny/a: Barbara Matczak, wprowadził/a: Danuta Michrowska, dnia: 2006/12/27 13:56:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Michrowska 2006/12/27 13:56:03 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/12/12 11:55:12 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/12/12 11:54:41 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/12/11 16:03:01 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/12/08 12:18:59 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/12/07 09:48:28 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/12/07 09:39:17 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/30 15:14:26 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/23 08:24:15 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/23 08:22:18 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/23 08:21:02 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/22 12:53:47 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/22 12:51:40 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/22 09:37:55 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 15:35:18 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 15:22:04 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 15:14:54 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 15:12:51 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 15:01:24 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 14:59:21 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 14:56:11 modyfikacja wartości
Danuta Michrowska 2006/11/21 14:51:11 nowa pozycja