Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Szczecin: dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 418094 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych 1 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar L szt. 70 000 2 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar XL szt. 9200 3 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe rozmiar 5cmx5cm (±1cm) szt. 50 000 4 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 85 000 5 33.14.11.13-4 Opaska bawełniana (bandaż) 10cmx4m (±1cm) szt. 1 000 6 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx2,5 cm (±1cm) szt. 250 7 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx1,25 cm (±1cm) szt. 150 8 33.14.11.12-8 Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem 6cmx1m (±1cm) szt.20 9 33.14.11.12-8 Taśma przylepna włókninowa 15cmx10m (±1cm) szt. 100 10 33.14.11.19-7 Kompresy jałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 15 000 11 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 szt. 200 12 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 szt. 200 13 33.14.10.00-0 Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L szt. 21 600 w części II dostawy rękawic winylowych 1 18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar S szt. 2 000 2 18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar M szt. 200 000 3 18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar L szt. 2 000.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1).Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy, gdy: a) Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) Zmianie uległy stawki podatku VAT, 2). Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych 1 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar L szt. 70 000 2 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar XL szt. 9200 3 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe rozmiar 5cmx5cm (±1cm) szt. 50 000 4 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 85 000 5 33.14.11.13-4 Opaska bawełniana (bandaż) 10cmx4m (±1cm) szt. 1 000 6 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx2,5 cm (±1cm) szt. 250 7 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx1,25 cm (±1cm) szt. 150 8 33.14.11.12-8 Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem 6cmx1m (±1cm) szt.20 9 33.14.11.12-8 Taśma przylepna włókninowa 15cmx10m (±1cm) szt. 100 10 33.14.11.19-7 Kompresy jałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 15 000 11 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 szt. 200 12 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 szt. 200 13 33.14.10.00-0 Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L szt. 21 600.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: w części II dostawy rękawic winylowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:w części II dostawy rękawic winylowych 1. Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar S szt. 2 000 2. Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar M szt. 200 000 3. Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar L szt. 2 000.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):18.42.43.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418094-2011 z dnia 2011-12-08 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek...
Termin składania ofert: 2011-12-16

Numer ogłoszenia: 428292 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:418094 - 2011 data 08.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 1A

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4 wzór umowyWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA

 O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92ust.1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 7 wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
na „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-2 w Szczecinie”.

Oferta Nr 7 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  ustawy Pzp,

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-2 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów załącznika 1A do SIWZ Formularz kalkulacyjny Zamawiający żądał  
od Wykonawców podania w „kolumnie cena jednostkowa brutto” ceny za sztukę.

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny, który wzbudził wątpliwości dotyczące informacji zawartych w pozycji 1, 2 i 3 na część II – dostawy rękawic winylowych. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów złożonych w załączniku 1A do oferty tzn. czy cena w pozycji 1, 2 i 3 w „kolumnie cena jednostkowa brutto” w kwocie 8,53 zł jest ceną za sztukę, czy ceną za opakowanie zbiorcze? Zamawiający wymagał dostarczenia wyjaśnienia, do dnia 21.12.2011r., do godziny 15:00.

            Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
w wyznaczonym terminie dostarczył wyjaśnienie, że cena w pozycji 1, 2 i 3 w „kolumnie cena jednostkowa brutto” w kwocie 8,53 złjest ceną
za opakowanie. Ponadto przed otwarciem ofert wpłynęło zapytanie do Zamawiającego, o możliwość podania ceny rękawic za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. W odpowiedzi Zamawiający poinformował, że nie dopuszcza tej możliwości. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jego oferty z postępowania.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I

Ofertę nr 8

Nazwa firmy –PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- wartość oferty brutto 140 830,18 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Dla części II

Ofertę nr 5

Nazwa firmy –Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin-wartość oferty brutto 18 360,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Przyznane punkty

1

Merkator Medical S.A.

ul. Modrzejewskiej 30,

31-327 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 22 440,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 81,81

2

ABOOK Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90

3

Przedsiębiorstwo Handlowe “LINES” Sp. z o. o.

ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 19 584,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 93,75

4

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.,

Biuro Handlowe Szczecin

ul. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 380,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90,08

5

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

Dla części I – 146 021,60 zł

Dla części II – 18 360,00 zł

Dla części I – 96,44

Dla części II – 100

6

Hurtownia Sprzętu Medycznego

„REXOMED” Sp z o.o.

ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA

ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 17 405,28 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – oferta odrzucona

8

PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dla części I – 140 830,18 zł

Dla części II – nie dotyczy

Dla części I – 100

Dla części II – nie dotyczy

        Na mocy art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
o złożenie wyjaśnień dotyczących załącznika nr 1 do oferty. Otrzymane wyjaśnienie skutkowało odrzuceniemoferty nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418094-2011 z dnia 2011-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek...
Termin składania ofert: 2011-12-16


Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 6215 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 418094 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych zakres zgodny z załącznikiem nr 1A do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, Pabianice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 111040,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:140830,18
 • Oferta z najniższą ceną:140830,18/ Oferta z najwyższą ceną: 146021,60
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:dostawy rękawic winylowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o., ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 12538,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:18360,00
 • Oferta z najniższą ceną:18360,00/ Oferta z najwyższą ceną: 22440,00
 • Waluta:PLN.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/12/08
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/12/08, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/29 13:28:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/29 13:28:54 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2012/01/05 16:08:47 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2011/12/23 14:51:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/12/15 16:29:11 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2011/12/09 15:39:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/12/08 18:57:16 nowa pozycja