Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa łodzi patrolowej na potrzeby Straży Miejskiej


 
Straż Miejska Szczecin
71-417 Szczecin ul. Zygmunta Felczaka 9
Tel. 091 422 74 71, 091 424 58 30      Fax  091 422 87 24
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO ALE MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 NA:
DOSTAWĘ ŁODZI PATROLOWEJ NA POTRZEBY STRAZY MIEJSKIEJ
 
I.       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie na wniosek Wykonawcy, w siedzibie Straży Miejskiej pok. 105, w godz. od 800 do 1400 lub ze strony internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=48575D433ED24494BA651DB6767CF8C9
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów - Jerzy Budzyń, tel. 091 422-74-71.
 
II.      Zakres zamówienia obejmuje: dostawę nowej łodzi patrolowej na potrzeby Straży Miejskiej odpowiednio do wskazanych poniżej parametrów:
 
1)      Wymagania techniczne:
a)      długość całkowita – od 7 m do 8 m
b)      szerokość całkowita – od 2 m do 3 m
c)      łódź laminowana z tubą pneumatyczną wykonaną z materiału Hypalon lub równoważnego
d)      wyposażona w kabinę z czterema miejscami siedzącymi
e)      kabina zamykana, ogrzewana
 
2)      Wyposażenie:
a)      zbiornik paliwa nierdzewny, o pojemności od 200 l do 230 l z instalacją paliwową
b)      instalacja zęzowa z pompą zęzową automatyczną oraz ręczną
c)      instalacja elektryczna z dwoma akumulatorami 65 Ah
d)      reflektor radarowy – 1 szt.
e)      szperacz ręczny – 1 szt.
f)        kotwica składana  + lina kotwiczna min. 30 m– 1 szt.
g)      liny cumownicze + szpringi – 1 kpl.
h)      koła ratunkowe – 2 szt.
i)        gaśnica ręczna – 1 szt.
j)        zestaw naprawczy łodzi -1 kpl.
k)      kamizelki ratunkowe – 4 szt.
l)        kamizelki asekuracyjne – 4 szt.
m)    apteczka pierwszej pomocy – 1 kpl
n)      latarka – 1 szt.
o)      lornetka z zoomem od 20 – 150 x 70 – 1 szt.
p)      wiosła – 2 szt.
q)      bosak – 1 szt.
r)       rzutka ratownicza – 1 szt.
s)       komplet knag cumowniczych lub knagownik na dziobie wraz z dwoma knagami na rufie
t)         zamocowanie flagsztoku
u)      Plandeka do zimowania łodzi
 
3)      Napęd
a)      silnik Diesla stacjonarny + przekładnia ze śrubą Z o mocy od 300 koni mechanicznych  do 350 km o pojemności od 4 l do 4,5 l;
b)      układ sterowania hydrauliczny/mechaniczny
c)      manetka, zestaw zegarów, przewody
 
4)      Wyposażenie elektryczne:
a)      GPS z plotterem i radarem
b)      echosonda
c)      radiotelefon stacjonarny
d)      radio UKF pełnozakresowe stacjonarne
e)      radio ręczne UKF pełnozakresowe
f)        prędkościomierz/log
g)      licznik motogodzin
h)      lampy ostrzegawcze z napisem podświetlanym STRAŻ MIEJSKA, z nagłośnieniem w kolorze pomarańczowym oraz niebieskim
 
5)      Certyfikaty:
Łódź powinna być budowana zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez PRS, klasa nadana przez PRS
 
6)      Rejon pływania:
Akweny portowo – morskie akwen IV
 
2.      Przyczepa podłodziowa
 
3.      Kolor łodzi: kadłub – granatowy, nadbudówka - biała
 

Wykonawca zapewni szkolenie, egzamin oraz certyfikat I-go stopnia obsługi radaru – pięciu pracowników Straży Miejskiej oraz w zakresie I-go stopnia obsługi radia UKF – jedenastu pracowników Straży Miejskiej.

III.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
IV.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 
V.      Termin wykonania zamówienia:
Nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
VI.     Warunki udziału w postępowaniu:
1)      Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 7.11.2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Straży Miejskiej
w Szczecinie pok. 0169, przy ulicy Zygmunta Felczaka 9
2)      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
 
VII.    Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1)      Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
VIII.   Inne dokumenty wymagane w ofercie:
1)      oferta cenowa
2)      pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej)
3)      opis parametrów proponowanego przedmiotu dostawy celem wykazania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale XIV SIWZ;
 
IX.     Zamawiający odstępuje od pobrania wadium
 
X.      Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 
XI.     Miejsce i termin składania ofert: do dnia 7.11.2006 r. do godziny 1000 w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie pok. 0169, przy ulicy Zygmunta Felczaka 9
 
XII.    Miejsce i termin otwarcia ofert: 7.11.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego
pok. 0177
 
XIII.   Termin związania z ofertą:  30 dni


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/10/26
IV
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2006/10/26, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/22 14:54:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/22 14:54:03 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/26 14:22:37 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/26 10:36:36 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/26 10:15:39 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/26 09:52:32 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/26 09:04:49 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/26 09:02:40 nowa pozycja