Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Budowa boiska wielofunkcyjnegoo nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem przy Gimnazjum nr 20 w Szczecinie


 1. Zakres rzeczowy zadania:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki) o wymiarach 28,00 x 16,00m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z odwodnieniem i piłkopchwytami.
 2. Wymagany przez inwestora termin wykonania zadania - 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
 3. Warunki wymagane od Wykonawców:
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe:
  • Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonali minimum 2 prace podobne do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, łącznie z infrastrukturą, o wartości robót ogółem minimum 150 000,00 zł.
  • Wykonawcy, którzy dysponują minimum 1 osobą, posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno.- budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
  1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy
  2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .
  3) Potwierdzone przygotowania zawodowego i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w zamówieniu.
  4) Wykaz prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem daty, miejsca wykonania, wartości i podmiotu zlecającego potwierdzonego referencjami lub innymi dokumentami świadczącymi o ich należytym wykonaniu.
  5) Ofertę cenową .
  6) W przypadku składania oferty wspólnej pełnomocnictwo ich reprezentanta .
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest: złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 26 października 2007 r. do godziny 945 w sekretariacie Gimnazjum.
 6. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp lub Gimnazjum nr 20 www.gm20.szczecin.pl/przetarg
  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Jolanta Rymuszka - kierownik adm.-gosp w Gimnazjum nr 20 w Szczecinie tel. (091) 48 31 292 godz. 1000-1500, fax (091) 4834293 (czynny całą dobę),
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 października 2007 r. o godz.1000 w gabinecie Dyrektora -(wejście przez sekretariat) Gimnazjum. nr 20 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie.
 8. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
 9. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
 10. Kryterium oceny ofert: - cena - 100 %
 11. Termin związania ofertą: 30 dni.
 12. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 5.10.2007r. (nr ogłoszenia 185202-2007) 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - kliknij i pobierz

 

Załączniki:

Załącznik nr 1oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – wzór umowy;

Załącznik nr 6projekt techniczny - branża architektura

Załącznik nr 7 - projekt techniczny - branża sanitarna

Załącznik nr 8 - przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 9 -przedmiar robót sanitarnych

Załącznik nr 10 -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

                   

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z ODWODNIENIEM  PRZY GIMNAZJUM NR 20 W SZCZECINIE - I ETAP BUDOWY ZESPOŁU BOISK”.

 

W postępowaniu wzięło udział 2 wykonawców.

 1. „Trecourt” Paweł Bartusiak , adres:  71-110 Banie, Dłusko Gryfińskie. 
 2. „ Media Stadion” Sp. z o.o., adres: ul. J.H.Dąbrowskiego 60 70-100 Szczecin.,

którzy złożyli oferty prawidłowe pod względem formalnym, różniące się ceną, która zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ stanowiła jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jednak w przypadku oferty nr 1 zachodziła konieczność sprawdzenia wykonawcy zgodnie z art. 90 pkt.1 (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), co zamawiający uczynił. Oferent potwierdził, że w cenie przedstawionej zamawiającemu nie uwzględniono wszystkich robót wymaganych w SIWZ. W związku z powyższym ofertę nr 1 zgodnie z Art. 89 pkt 4 (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) odrzucono.

Wybrano  ofertę nr 2 na kwotę 299 894,32 zł (brutto) firmy:

 

„ Media Stadion” Sp. z o.o., adres: ul. J.H.Dąbrowskiego 60 70-100 Szczecin

 

która w kryterium uzyskała maksymalne 100 punktów.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/05
IV
udostępnił: Gmina Miasto Szczecin - Gimnazjum nr 20, wytworzono: 2007/10/05, odpowiedzialny/a: Krzysztofa Korońskiego-p.o. Dyrektora, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:23:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:23:26 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/11/06 13:10:57 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/08 10:06:29 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/08 09:17:40 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/08 08:33:50 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/08 08:15:25 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/05 15:36:02 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/05 12:21:55 modyfikacja wartości
Barbara Żygadło 2007/10/05 10:51:11 nowa pozycja