Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22


Szkoła Podstawowa Nr 56
ul. Jacka Malczewskiego 22
71-612 Szczecin

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na :

“Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul.Malczewskiego 22”
1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22. Kod CPV 45421000-4, 45111100-9
2. Zakres zamówienia obejmuje:
roboty należy wykonać wyłącznie w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
6. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający następujące warunki dodatkowe:
1) wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie minimum jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: wymianę stolarki okiennej o wartości minimum 50.000,00 zł.
2) wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3), posiada wymagane uprawnienia tj:
a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

8. Inne dokumenty wymagane w ofercie:
1) Oferta cenowa.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).
3) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi (według wzoru na załączniku nr 1 do siwz).
9. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22 oraz pobrać ze strony internetowej: bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=4793765DA00A4ED7A3A547A78891E3CE
10. Do kontaktów z wykonawcami uprawniona jest p. Bożena Prądzyńska tel. 091 812 16 65 w godz. od 7,30 do 15,30.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2006 r. o godz. 10,30 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22
12. Oferty należy składać do dnia 28.11.2006 r. do godz. 10,00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22
13. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
14. Termin związania ofertą – 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje wadium. 
                

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Załączniki:  

            

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie informuje, że przetarg na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku Szkoły  Podstawej nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22 został zakończony. 

W wyniku przetargu wyłoniono ofertę firmy F.H.U. ROTOMBUD Tomasz Klepuszewski z siedzibą przy ul. Rapackiego 2d w Szczecinie 71-467 

Wybrana oferta opiewała na najniższą cenę.


 

    
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/20
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr56, wytworzono: 2006/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Tymoszyńska, wprowadził/a: Bożena Prądzyńska, dnia: 2007/03/01 13:34:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Prądzyńska 2007/03/01 13:34:05 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/28 13:54:49 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/28 13:37:11 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/21 07:44:21 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/21 07:40:20 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 15:27:35 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 15:17:48 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 15:14:15 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 15:09:36 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 15:07:20 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 14:59:36 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 14:56:25 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2006/11/20 14:47:45 nowa pozycja