Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie


    

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą środków czystości  na potrzeby MOSRiR  w Szczecinie
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków czystości na obiekty sportowe będące w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji  i Rehabilitacji w Szczecinie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz i wynik postępowania umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 2
do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w wyżej wymienionym okresie wykonał należycie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie cyklicznych stałych dostaw środków czystości o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od podpisania umowy.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert:  cena – 80 %, jakość proponowanych produktów – 20%
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 13.06.2007 r. do godz. 9:30
 
Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia pobraną u zamawiającego wynosi 10zł (słownie: dziesięć złotych).
 
Osoba upoważniona do kontaktu:  Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45  fax: 091-422-19-52

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

    


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/06/05
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2007/06/05, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:27:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:27:13 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2007/06/05 09:45:19 nowa pozycja